na grafice widnieje skrzynka na listy z kopertą wsadzoną do środka

Przypominamy, że 30 stycznia 2023 r., upływa termin składania sprawozdań końcowych z realizowanych w 2022 r. zadań publicznych (dotyczy tych zadań, których termin realizacji upływał 31.12.2022 r.).

Sprawozdania należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
– pierwsza w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl,
– druga w wersji papierowej wygenerowana z wersji elektronicznej w pliku PDF o tej samej sumie kontrolnej, podpisana i opieczętowana przez oferenta.

Niezłożenie sprawozdań może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy przez Zleceniodawcę lub uznaniem dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Prosimy o terminowe składanie sprawozdań.