Projekty dofinansowane z budżetu

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w Szkole i w Domu” na lata 2024-2028 – Edycja 2024

Data publikacji: 5 kwietnia 2024


Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w Szkole i w Domu” na lata 2024-2028 – Edycja 2024

Finansowanie
Całkowita wartość projektu – 811 722 zł
Wartość dofinansowania – 554 000 zł
Opis projektu:
Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego. Wsparcia udziela się osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy tj. 1552 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1200 zł na osobę w rodzinie. W 2024 roku MOPS planuje objąć wsparciem w ramach Programu 661 osób, w tym 418 osób dorosłych. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa