Projekty unijne

Budowa drogi łączącej węzeł Nowa Sól w ciągu drogi krajowej S3 z K-SSSE – Podstrefa Nowa Sól – II etap

Data publikacji: 12 marca 2012


Priorytet 1 Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu,

Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie

Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 23 – Drogi regionalne/lokalne

Lokalizacja inwestycji:

Projekt objęty niniejszym wnioskiem jest realizowany na terenie: województwa lubuskiego, powiatu nowosolskiego, gmin: Nowa Sól, Nowa Sól – Miasto i Otyń. Planowana inwestycja rozpoczyna sie na skrzyżowaniu z ul. Chałubińskiego, a kończy sie na projektowanym skrzyżowaniu typu rondo o czterech wlotach ulic: Przemysłowej, Starostawskiej i przedłużenia ul. Kościuszki.

Planowana droga gminna przebiega częściowo w granicach miasta Nowa Sól, częściowo po terenach gmin ościennych: Nowa Sól (wiejska) i Otyń, leżących wzdłuż granicy miasta Nowa Sól. Projektowane przedsięwzięcie administracyjnie realizowane będzie w województwie lubuskim, powiecie nowosolskim, gminie Nowa Sól – Miasto, gminie Nowa Sól (obszar wiejski) i gminie Otyń.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

Przedmiotem projektu jest budowa II etapu nowoprojektowanej drogi publicznej, łączącej węzeł Nowa Sól w ciągu drogi krajowej S3 z K-SSSE – Podstrefa Nowa Sól, który obejmuje wykonanie odcinka drogi w ciągu głównym o długości 1.486 km od skrzyżowania z ul. Chałubińskiego do K-SSSE – Podstrefa Nowa Sól.

Zakres rzeczowy projektu:

•budowę drogi klasy „Z”, kategoria ruchu KR 3, o dopuszczalnym nacisku 115 kN na os,

•budowę skrzyżowania ze starym przebiegiem drogi gminnej (ul. Starostawskiej),

•budowę skrzyżowania typu rondo o czterech wlotach i średnicy zewnętrznej: 40,0 m,

•przebudowę wlotów istniejących dróg i ulic włączonych do nowoprojektowanych skrzyżowań,

•budowę 2 zatok autobusowych,

•budowę miejsc dostępu do drogi,

•budowę przepustu na rowie szczegółowym,

•budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych,

•przebudowę skrzyżowania (tj. przejazdu kolejowego) z linia kolejowa nr 273 Wrocław-Szczecin,

•budowę odcinków kanalizacji deszczowej w pasie drogowym poza jezdnia,

• budowe zbiornika chłonno-odparowujacego do odprowadzenia wód deszczowych,

•budowę oświetlenia drogi i ciągów pieszo-rowerowych,

•rozbiórki elementów dróg w obrębie nowo zagospodarowywanego terenu,

•wycinkę lasu i kolidujących drzew,

•przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycja na warunkach właścicieli;

Cele projektu

Projekt, będący przedmiotem niniejszego opracowania, bez wątpienia przyczyni sie do podwyższenia konkurencyjności regionu, stwarzając dogodne warunki infrastrukturalne, które będą stymulowały jego rozwój i podnosiły atrakcyjność gospodarcza województwa. Wybudowanie drogi łączącej Węzeł Nowa Sól w ciągu drogi krajowej S3 z Kostrzyńsko-

Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Nowa Sól – II etap od skrzyżowania z ul. Chałubińskiego do K-SSSEPodstrefa Nowa Sól, znacząco poprawi funkcjonowanie i poziom techniczny infrastruktury drogowej, w tym:

•przyczyni sie do powstania kompleksowej sieci drogowej wyprowadzającej poza centrum miasta ruch samochodowy związany z funkcjonowaniem stref przemysłowych Nowej Soli;

•skróci trasę i czas przejazdu zarówno w transporcie pasażerskim, jak i towarowym, do obszarów aktywności gospodarczej Nowej Soli;

•ułatwi dojazd do strefy K-SSSE – Podstrefa Nowa Sól, a przez to wpłynie na wzrost zainteresowania inwestorów, którzy fakt dogodnego połączenia z droga krajowa S3 z pewnością uwzględnia w swoich planach inwestycyjnych, przyczyniając sie do rozwoju miasta i całego regionu;

•obniży koszty transportu, co wpłynie na poprawę atrakcyjności ofert zlokalizowanych

w strefie K-SSSE-Podstrefa Nowa Sól zakładów produkcyjnych i usługowych;

•bezpośrednio skomunikuje Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy i przyszła Komendę Powiatowa Policji w Nowej Soli z siecią dróg krajowych, tworząc jednocześnie alternatywne połączenie dla mieszkańców przyległych miejscowości.

Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu –14-08-2008

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu –31-07-2012

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu – 31-08-2012

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa