Projekty unijne

„Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II”

Data publikacji: 1 lipca 2011


Realizacja projektu przebiegać będzie w następującym okresie:

• planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: I kwartał 2010 roku,

• planowany termin zakończenia projektu: IV kwartał 2012 roku,

a całkowity jego koszt wynosić będzie: 6 871 043,15 EUR. Na kwotę tę składają się następujące elementy projektu:

koszty kwalifikowane – 6 655 643,41

dofinansowanie EFFR- 5 657 296,90

Działania opisane w niniejszym wniosku obejmują:

• rozbudowa infrastruktury portowej po stronie polskiej– jest kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2004 w Nowej Soli, Bytomiu Odrzańskim i Cigacicach, dzięki którym powstałe porty zyskają bezpieczne nabrzeża, bezkolizyjne dojazdy do przystani, miejsca parkingowe, ciągi pieszo-spacerowe, zostaną też rozbudowane i wyposażone mariny portowe. Infrastruktura ta jest niezbędna dla ożywienia i obsługi ruchu turystycznego oraz standaryzacji usług w portach, takich jak: tankowanie paliwa, odbioru nieczystości, dostaw żywności. W przyszłości zaowocuje to rozwojem usług gastronomicznych i noclegowych wokół portów; z efektu tej rozbudowy, korzystać będą zarówno polscy, jak i niemieccy turyści. Podstawą do wytypowania zadań infrastrukturalnych w obecnie realizowanym II etapie był plan koncepcyjno- urbanistyczny z roku 2004, który wyraźnie rozgraniczał przedsięwzięcia portowe od zadań ogólno miejskich- rewitalizacyjnych. Zakres rzeczowy niniejszego wniosku, szczególnie dotyczący rozbudowy infrastruktury w Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim wraz z przebudową ulic i skrzyżowań został w nim określony w sposób racjonalnie odpowiadający potrzebom rozwoju turystycznego tych 2 portów jak również logice interwencji i uzasadnienia całości projektu. Dlatego w zakresie rzeczowym projektu znalazła się niezbędna dla funkcjonowania portów przebudowa ulic w Nowej Soli (ul. Żwirki i Wigury, Krzywa, Fabryczna, Boh. Getta. Plac Solny) w Bytomiu Odrzańskim ( ul. Spacerowa i Nadbrzeżna). Ulice te w obu miastach są położone przy nabrzeżu portowym a w przypadku Nowej Soli jedynym elementem ograniczającym ich bezpośrednie sąsiedztwo z portem jest wał przeciwpowodziowy. Drogi te umożliwiają dojazd do urządzeń portowych, transport techniczny i dowóz sprzętu i przede wszystkim osób do portu. W ramach projektowanej przebudowy ulicy Krzywej w Nowej Soli i Nadbrzeżnej w Bytomiu Odrzańskim znajdują się parkingi, które z powodu braku miejsca bezpośrednio przy portach nie mogą być przy nich zlokalizowane.

– w Nowej Soli – przebudowa ulicy Krzywej wraz z bezkolizyjnym skrzyżowaniem na Placu Solnym jest jedną drogą dojazdową do parkingu portowego, obsługującego ruch turystyczny. Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury umożliwia dojazd do tzw. Harcerskiej Górki, oddanej do użytku po I etapie rozbudowy portów w roku 2007, gdzie zlokalizowany jest taras widokowy z lunetą, Kawiarenka Portowa, mini amfiteatr. W tym miejscu odbywają się wszystkie portowe imprezy kulturalno- rozrywkowe. Ponadto układ architektoniczno- urbanistyczny obszaru portowego w większości funkcjonującego na ścianie i wałach przeciwpowodziowych determinuje plany rozwojowe podstawowej infrastruktury portowej i turystycznej na pobliskim terenie przynależnym do portu. W planach zagospodarowania przestrzennego miasta obszar ten w przeważającej części nie funkcjonuje, jako teren zabudowy mieszkaniowej.

– w Bytomiu Odrzańskim ulice: Spacerowa, Nadbrzeżna i Mostowa są związane bezpośrednio z infrastrukturą portową. Przy tych ulicach znajduje się tylko jeden dom mieszkalny jednorodzinny. Ulica Nadbrzeżna położona na skarpie nadodrzańskiej jest funkcjonalnie związana z portem. Zapewnia dostęp do wykonanych elementów architektury portowej, zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych, tarasów widokowych, toalet portowych a nowa kanalizacja sanitarna wybudowana w tej ulicy umożliwi odprowadzanie ścieków z nadbrzeża portowego. Przy ul. Nadbrzeżnej zostanie wykonany na potrzeby turystów rzecznych parking o pow. 512m2. Ulica ta zostanie przebudowana tylko w części. Pozostały odcinek został wyremontowany w 2006 r. w ramach Rewitalizacji Starego Miasta przy udziale finansowym środków UE. Ulica Mostowa stanowi jedyny dojazd od strony północnej do skarpy nadodrzańskiej i promenady spacerowej a zlokalizowana przy skrzyżowaniu z ulicą Kożuchowską stacja paliw jest położona najbliżej portu (300m). Ulica Spacerowa położona bezpośrednio przy nadbrzeżu porowym i skarpie, przy wysokim stanie rzeki jest często zalewana, dlatego niezbędnym działaniem jest wymiana nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej na trwałą kostkę granitową. Promenada spacerowa wykonana na istniejących filarach mostowych (mostu zburzonego w 1945 r.) z zejściem na nadbrzeże rzeczne i połączona z nadbrzeżem portowym ciągiem spacerowym zrealizowanym w ramach Programu Rewitalizacja Starego Miasta. Konieczność zagospodarowania urządzeń mostowych podyktowana jest także względami bezpieczeństwa i walorami estetycznymi.

Bardzo znacząca część zadań typowo miejskich- rewitalizacyjnych znalazła źródło dofinansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych – projekt ,,Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowa Sól (wartość projektu ponad 5 mln. Euro, czas realizacji 2010-2011, LRPO), ,,Rewitalizacja Starego Miasta w Bytomiu Odrzańskim poprzez przebudowę infrastruktury technicznej (wartość projektu ok. 1 mon, Euro – czas realizacji 2004- 2006 ZPORR)

• rozbudowa infrastruktury po stronie niemieckiej- we Frankfurcie nad Odrą zostanie wybudowana w Porcie Zimowym (Winterhafen) przystań pływakowa/ marina dla łodzi turystycznych, ponieważ miasto nie posiada obecnie odpowiednich możliwości przybijania dla motorowych jachtów turystycznych zgodnych z wymogami WEP3.

• budowa dwóch statków pasażerskich – oraz systematyczne rejsy wycieczkowo- turystyczne są bezsprzecznym działaniem w ramach projektu, jakie należy przedsięwzięć w celu tworzenia produktu turystycznego. Analizowany w ramach TKRT szlak na rzece uwzględniając jego transgraniczny charakter, posiada długość ponad 223 km, a odległości między portami są na tyle dalekie, że wykluczają możliwości stałych połączeń komunikacyjnych na rzecz preferencji organizacji rejsów rekreacyjno- turystycznych. Analiza dostępności statków pasażerskich dla turystów na tym odcinku, wykonana w ramach opracowanej koncepcji turystycznej, przesądziła o konieczności budowy dwóch wycieczkowych jednostek pływających. Przeanalizowane w ramach TKRT z 2007r. parametry żeglowne rzeki w tym stany tzw. głębokości tranzytowej oraz wielkiej wody żeglownej zdeterminowały parametry techniczne zaprojektowanych statków (zanurzenie max 70 cm) ich wyposażenie, które zostały dostosowane do specyficznych warunków żeglownych na tym odcinku, z przeznaczeniem na płytkie wody śródlądowe. Decyzja Partnerów o wykonaniu nowych statków oraz wybrana konstrukcja statków (wykonana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem oraz zatwierdzeniem w Polskim Rejestrze Statków) poprzedzona została analizą wariantowości w ramach przygotowanej Analizy Finansowo- Ekonomicznej (Zał. nr 4 do wniosku Analiza Kosztów i Korzyści) oraz Programie Rozwoju Turystyki Wodnej z 2007r. Potwierdzeniem tej tezy jest opinia fachowców z dziedziny projektowania statków i okrętownictwa min. z TU Berlin, Wydział Konstrukcji i Eksploatacji Systemów Morskich- opinia w Załączniku 16 B do wniosku wskazująca również pionierski charakter projektu, jego innowacyjną zawartość merytoryczną oraz unikalne znaczenie dla rozwoju regionalnego i transgranicznego.

Polecamy stronę projektu: www.odra2014.pl

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa