Projekty unijne

RE ODRA – aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli

Data publikacji: 25 września 2017


logotyp

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Nowa Sól-Miasto
Program Operacyjny
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Oś priorytetowa
Oś 9. Infrastruktura społeczna.
Działanie
Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych
Poddziałanie
01 – Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Krótki opis projektu
Projekt „RE-ODRA – aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli” związany jest z rewitalizacją terenów przemysłowych byłej fabryki Odra wraz z najbliższym otoczeniem, w ramach zadań wytyczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Nowa Sól na lata 2016 -2023.
W ramach zadania zostanie wyremontowany i przystosowany obiekt wieży do funkcji aktywizacji społecznej, gospodarczej i edukacyjnej przedsiębiorców i mieszkańców obszaru rewitalizowanego, który został zachowany jako charakterystyczna dominanta byłej fabryki.
Wprowadzenie ww. funkcji możliwe jest po wybudowaniu infrastruktury technicznej, która obecnie znajduje się w katastrofalnym stanie. Inwestycja przewiduje zatem budowę nowych sieci uzbrojenia terenu (woda, kanalizacja, oświetlenie), przebudowę i usunięcie kolizji sieci istniejących, rozwiązanie problemu kanalizacji deszczowej, budowę ok. 150 miejsc parkingowych na samochody osobowe, zadaszonych miejsc parkingowych dla skuterów i rowerów, odbudowę nawierzchni drogowej wraz
z budową systemu ciągów dla pieszych i pieszo rowerowych oraz zagospodarowanie
istniejących terenów zielonych (rewaloryzacja parku) wraz z budową muszli koncertowej.

ZAKRES PROJEKTU: koszty przygotowawcze, roboty bud.- montażowe, usługi nadzoru budowlanego, promocja.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH OBEJMUJE:
1) adaptację wieży ciśnień na Wieżę Ciśnień Społecznych i Gospodarczych – remont, przebudowa i rozbudowa obiektu wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych;
2) przebudowę zdewastowanej, pofabrycznej infrastruktury technicznej oraz budowę nowej infrastruktury;
3) budowę oświetlenia);
4) rewaloryzację Parku Odra i zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową muszli koncertowej;
5) wykreowanie wspólnej przestrzeni publicznej w sercu ODRY, budowa placu przy wieży pełniącego funkcję edukacyjną, kultury i rozrywki;
6) budowę zaplecza parkingowego dla samochodów osobowych, skuterów i rowerów na potrzeby przedsiębiorców oraz korzystających z centrum aktywności;
7) remont i przebudowę dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi sfery gospodarczej i społecznej rewitalizowanego obszaru;

Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2016-04-14
Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu 2017-07-01
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu 2019-11-30
Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu 2019-12-31

Zakres finansowy
Wydatki ogółem (PLN) 16 096 617,46
Dofinansowanie (PLN) 13 526 742,88

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa