Projekty unijne

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby MŚP w Południowej Strefie Aktywności Gospodarczej – Etap II

Data publikacji: 8 grudnia 2020


Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych dla Poddziałania 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT,

Osią projektu jest uzbrojenie południowej części Południowej Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowej Soli. Stanowi on drugi etap uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Południowej Strefie Aktywności Gospodarczej w Nowej Soli.
W pierwszym etapie (projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Nowa Sól poprzez budowę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania południowej strefy aktywności gospodarczej”, zrealizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013) zrealizowano pierwszy odcinek drogi klasy Z (wraz z siecią kanalizacyjną i wodociągową) ukierunkowanej na południe od Ronda Województwa Lubuskiego i w ten sposób udostępniono na potrzeby inwestorów północną część Południowej Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowej Soli. Realizacja wnioskowanego projektu polega na wydłużeniu przedmiotowej drogi (wraz z sieciami wodno – kanalizacyjnymi) na południe i tym samym udostępnienia na potrzeby inwestorów południowej części Południowej Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowej Soli o łącznej powierzchni 32,3011 ha.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej w Nowej Soli oraz na obszarze oddziaływania projektu (powiat nowosolski oraz powiaty ościenne).

Całkowita wartość projektu: 9 853 455,30
Dofinansowanie: 884 552,84

Rozpoczęcie projektu:03.10.2018
Zakończenie projektu : 30.12.2020

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa