Projekty unijne

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Nowa Sól poprzez budowę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania południowej strefy aktywności gospodarczej

Data publikacji: 24 czerwca 2015


 

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Nowa Sól poprzez budowę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania południowej strefy aktywności gospodarczej

Nazwa Beneficjenta: Gmina Nowa Sól-Miasto

Program : Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Priorytet 1 Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu

Działanie 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza

 

Harmonogram realizacji projektu:

-rozpoczęcie realizacji projektu: 16.11.2011 r.

-planowany termin zakończenia projektu: 31.08.2015 r.

Głównym celem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenu w południowej części Nowej Soli i powstanie nowych obszarów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą właściwe ich funkcjonowanie.

Projekt przyczyni sie do podwyższenia konkurencyjności regionu, stwarzając dogodne warunki infrastrukturalne, które będą stymulowały jego rozwój i podnosiły atrakcyjność gospodarcza województwa. Powstałe w południowej części Nowej Soli nowe uzbrojone tereny inwestycyjne utrwalać będą pozytywny klimat inwestycyjny panujący w mieście, oraz stanowić będą promocje w wymiarze ogólnokrajowym i zagranicznym. Dzięki nowym obszarom inwestycyjnym Nowa Sól Miasto zachęca do podejmowania inwestycji na jej terenie, pokonuje konkurencje, oraz efektywnie sprzedaje swoje działania w regionie.

 

Projekt będzie

realizował następujące cele  na poziomie produktów, rezultatów i rezultatów długoterminowych:

 

•cele na poziomie produktów:

– uzbrojony teren inwestycyjny o powierzchni 50 ha w następująca infrastrukturę:

– drogę dojazdowa, klasy Z, o nośności 115 kN/os i długości 1057 m,

– siec wodociągowa o długości 1644.50 m,

– kanalizacje sanitarna o długości 1542,2 m,

– kanalizacje deszczowa w pasie drogi dojazdowej,

– oświetlenie drogi dojazdowej,

– dwustronne chodniki,

– dwustronne ścieżki rowerowe,

 

•cele na poziomie rezultatów:

-uzyskanie nowych uzbrojonych terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli,

-zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej południowej części Nowej Soli,

– wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych,

– zwiększenie liczby inwestycji na terenie Nowej Soli,

– powstanie nowych podmiotów gospodarczych i nowych miejsc pracy,

– ożywienie gospodarcze i rozwój Nowej Soli,

– pobudzenie aktywności lokalnych przedsiębiorstw,

– wzrost konkurencyjności regionu i województwa lubuskiego;

 

•cele na poziomie rezultatów długoterminowych:

– stworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla wzrostu aktywności podmiotów gospodarczych, działających

na terenie Nowej Soli oraz województwa lubuskiego jak równiez potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych.

 

Projekt objęty niniejszym opracowaniem jest realizowany na terenie:

•województwa lubuskiego,

•powiatu nowosolskiego,

•gminy: Nowa Sól – Miasto.

 

Projektowana strefa gospodarcza znajdować się  będzie w terenie obecnie niezabudowanym w południowej części miasta Nowa Sól. Dojazd do niej stanowić będzie droga składająca sie z jednego odcinka prostego, biegnącego wzdłuż linii elektroenergetycznej WN. Droga znajdować się będzie na nasypie powyżej poziomu istniejącego  terenu. Budowana droga wraz z infrastruktura techniczna, rozpocznie się na przedłużeniu ul. Przyszłości, po południowej stronie ronda na planowanej obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315.

Zapraszamy do zapoznania się z wirtualnym spacerem lotniczym – kliknij.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa