Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mrągowskiej Osiedle Mazurskie w obrębie 43 miasta Zielona Góra

Data publikacji: 3 kwietnia 2024


Prezydent  Miasta  Nowa  Sól

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 43 miasta Zielona Góra, stanowiącej współwłasność Gminy Nowa Sól – Miasto oraz osób fizycznych

KW NrPow. w haOznaczenie nieruchomościTermin zagospodarowaniaCena wywoławcza nettoWadium
ZG1E/00001130/30.1528 0.0119 0.6082 0.0058 0.0310 łącznie: 0.8097działka nr 17/15 działka nr 17/7 działka nr 882/1 działka nr 17/3 działka nr 17/19 obręb 43 miasta Zielona Górabrak2.890.000,00 zł290.000,00 zł

Podana cena wywoławcza jest ceną netto, a więc do udziału 1/3 części wyliczonego z wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2024.361 ).

Działka stanowi współwłasność Gminy Nowa Sól – Miasto w udziale 1/3 części oraz osób fizycznych w łącznym udziale 2/3 części. Przedmiotem przetargu jest cała nieruchomość. Sprzedaż nastąpi w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2023.344 ze zm.)

Teren przeznaczony do sprzedaży położony jest w Zielonej Górze przy ul. Mrągowskiej  Osiedle Mazurskie we wschodniej części miasta za trasą S3, na północ od Szosy Kisielińskiej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w przeważającej części na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz w części na terenie zieleni leśnej. Na części nieruchomości zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne (północno-wschodni fragment działki nr 882/1).

Znajdujące się na działkach drzewa i krzewy, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu nabywca może usunąć na własny koszt, po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez właściwy urząd na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U.2023.1336 ze zm.) dla drzewostanu nie będącego lasem, a z terenów zalesionych (Ls) po uzyskaniu decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U.2024.85).

Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tej nieruchomości na mocy art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (j.t. Dz.U.2023.1356 ze zm.).

Poprzedni przetarg odbył się 19 marca 2024 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 roku o godzinie 1100 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 28 maja 2024 roku na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto,  PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

W tytule wpłaty należy wpisać, że dotyczy ona wadium na nieruchomość położoną przy ul. Mrągowskiej w Zielonej Górze, a także podać w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości), a w przypadku osób prawnych – nazwę i siedzibę.Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwrócone zostanie niezwłocznie po przetargu na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku wniesienia wadium w sposób uniemożliwiający jego zwrot na konto osoby je wnoszącej, uczestnik przetargu zobowiązany jest do wskazania nr konta, na które ma zostać dokonany jego zwrot.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty potwierdzające tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,

– w przypadku osób prawnych – dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – j.t. Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2021.2213 ze zm.).

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 6 tel. 68 4590341.

Wpłata wadium oraz udział w przetargu wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów  na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2023.344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2021.2213 ze zm.). Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych, w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, związanych min. z gospodarowaniem mieniem komunalnym, można się zapoznać w „Klauzuli informacyjnej” zamieszczonej na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, na skróty: „Przetargi”: „Klauzula informacyjna RODO” (pod adresem: https://bip.nowasol.pl/klauzula-informacyjna-rodo.html?).

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa