Zamówienia publiczne

Bieżące utrzymanie chodników oraz nawierzchni ulic na drogach gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2016 – 2017

Data publikacji: 9 czerwca 2016


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Nowa Sól: Bieżące utrzymanie chodników oraz nawierzchni ulic na drogach gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2016 – 2017
Numer ogłoszenia: 78113 – 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowa Sól – Miasto , ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, tel. 068 4590300, faks 068 4590358.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasol.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie chodników oraz nawierzchni ulic na drogach gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2016 – 2017.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie chodników oraz nawierzchni ulic na drogach gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2016-2017. 1.2 W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: a) remonty cząstkowe chodników o nawierzchni z płyt chodnikowych, betonowej kostki brukowej i kostki kamiennej o łącznej powierzchni ca. 8.470 m2, b) remonty cząstkowe nawierzchni z płyt ażurowych o łącznej powierzchni ca. 200 m2, c) remonty cząstkowe krawężników w łącznej długości ca. 1650 mb i obrzeży o łącznej długości ca. 1100 mb, d) remonty nawierzchni bitumicznej obejmujące ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o gr. 4 cm o powierzchni ca. 200 m2, frezowanie nawierzchni bitumicznej o powierzchni ca. 200 m2, e) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-bitumicznymi w ilości ca. 356 t, f) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów o powierzchni ca. 100 m2, g) regenerację i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i kruszywem łamanym o powierzchni ca. 2000 m2, h) remonty cząstkowe nawierzchni betonowych – naprawa pęknięć o łącznej powierzchni ca. 200 m2, wymiana masy w szczelinach wzdłużnych i poprzecznych, i) regulacje studzienek, zaworów wodociągowych, gazowych – ca. 165 szt.; j) osadzanie kratek wpustów ulicznych, włazów żeliwnych – ca. 150 szt.

 

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.52-0, 45.23.32.53-7.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: – dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub kamiennej lub nawierzchni z płyt betonowych lub kamiennych, o łącznej powierzchni co najmniej 500 m2, – dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej o powierzchni co najmniej 500 m2.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Należy wykazać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 6.1 lit. b SIWZ.;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1. Wypełniony formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 4. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z postanowieniami pkt 9 SIWZ wraz z wysokością zastosowanej stawki roboczogodziny, kosztów pośrednich i zysku. 5. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w np. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu: dokument potwierdzający dysponowanie zasobami innego podmiotu np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia UWAGA: dokument należy złożyć w oryginale oraz dokumenty zawierające informacje dotyczące: – zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, – sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, – charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, – zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – czas reakcji – 5

 

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robót objętych niniejszą umową, kwota wynagrodzenia zawierająca podatek od towarów i usług (VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy, b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – zmianie podlegają ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, wykonawca jest zobowiązany złożyć zamawiającemu wniosek o dokonanie takiej zmiany, co jest jednoznaczne z zaproszeniem do negocjacji. Składając wniosek wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia, w szczególności przedstawiając informacje dotyczące ilości pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ilości przepracowanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych przez nich umów oraz wysokości wynagrodzenia. 3. Wykonawca, występując o zmianę wynagrodzenia, zobowiązany jest wykazać, że kwota podwyżki, o którą występuje, jest mu należna w obliczonej przez niego wysokości, oraz, że zmiany, o których mowa w ust. 1 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia. 4. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku strony przystąpią do negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych nastąpi po wejściu w życie przepisów będących podstawą waloryzacji. Określenie – odpowiednia zmiana wynagrodzenia – należy rozumieć odpowiednio jako: a) w odniesieniu do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jako sumę wzrostu kosztów wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji umowy w momencie wejścia w życie zmiany części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat, b) w odniesieniu do zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jako sumę wzrostu kosztów wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowasol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Wydział Zamówień Publicznych ul. M. J. Piłsudskiego 12 67-100 Nowa Sól pok. 109.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski ul. M. J. Piłsudskiego 12 67-100 Nowa Sól pok. 101 sekretariat.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

{rsfiles path=”ZP.271.9.2016″}

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa