Zamówienia publiczne

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2018 – 2020 – nawierzchnie bitumiczne, z kostki kamiennej i betonowej.

Data publikacji: 2 lipca 2018


1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2018 – 2020 w zakresie nawierzchni bitumicznych,
nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) remonty i naprawy cząstkowe chodników o nawierzchni z płyt chodnikowych, betonowej kostki brukowej i kostki kamiennej – szacunkowa łączna powierzchnia ca. 9430 m2,
b) remonty i naprawy cząstkowe nawierzchni z płyt ażurowych – szacunkowa łączna powierzchnia ca. 200 m2,
c) remonty i naprawy cząstkowe krawężników w łącznej długości ca. 2450 mb i obrzeży o łącznej długości ca. 1900 mb,
d) remonty nawierzchni bitumicznej obejmujące ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o gr. 4 cm o powierzchni ca. 200 m2, frezowanie nawierzchni bitumicznej o powierzchni ca. 200 m2,
e) remonty i naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-bitumicznymi w ilości ca. 355 t,
f) remonty i naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów o powierzchni ca. 600 m2,
g) regenerację i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i kruszywem łamanym o powierzchni ca. 2000 m2,
h) remonty i naprawy cząstkowe nawierzchni betonowych – naprawa pęknięć o łącznej powierzchni ca. 200 m2, wymiana masy w szczelinach wzdłużnych i poprzecznych,
i) regulacje studzienek, zaworów wodociągowych, gazowych – ca. 165 szt.,
j) osadzanie kratek wpustów ulicznych, włazów żeliwnych – ca. 150 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami od 1-7.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1.

Załącznik nr 1 do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ nr 1.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa