Zamówienia publiczne

Dokończenie budowy dziesięciu przystani rzecznych nad Odrą w ramach zadania inwestycyjnego Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie

Data publikacji: 19 kwietnia 2016


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Nowa Sól: Dokończenie budowy dziesięciu przystani rzecznych nad Odrą w ramach zadania inwestycyjnego Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie
Numer ogłoszenia: 43561 – 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowa Sól – Miasto , ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, tel. 068 4590300, faks 068 4590358.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasol.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie budowy dziesięciu przystani rzecznych nad Odrą w ramach zadania inwestycyjnego Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dokończeniu budowy dziesięciu przystani rzecznych nad Odrą w ramach zadania inwestycyjnego Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie zlokalizowanych w miejscowościach: a) Siedlisko – km 421 rz. Odry, b) Stara Wieś (Gmina Nowa Sól) – km 427 rz. Odry, c) Bobrowniki (Gmina Otyń) – km 442 rz. Odry, d) Krępa (Miasto Zielona Góra) – km 475 rz. Odry, e) Pomorsko (Gmina Sulechów) – km 481 rz. Odry, f) Nietków (Gmina Czerwieńsk) – 491,5 km rzeki Odry, g) Gostchorze (Gmina Krosno Odrzańskie) – km 510 rz. Odry, h) Urad (Gmina Cybinka) – km 565,7 rz. Odry, i) Górzyca (Gmina Górzyca) – km 604,3 rz. Odry, j) Kostrzyn nad Odrą (Gmina Miasto Kostrzyn nad Odrą) – km 614,5 rz. Odry Wykonawca zobowiązany jest uzyskać – w imieniu poszczególnych gmin – wszelkie wymagane przepisami pozwolenia umożliwiające użytkowanie przystani rzecznych, w tym: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przystani rzecznej, pozwolenia właściwego Urzędu Żeglugi Śródlądowej. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: a) dokończenie budowy konstrukcji 32 szt. pali kotwiących pomostów pływających poprzez wypłukanie z namułów wnętrza pali wykonanych z rur stalowych, zasypanie wnętrza pali piaskiem, zazbrojenie wnętrza pali i wypełnienie betonem C20/25, b) demontaż i ponowny montaż 4 szt. pali wykonanych z rur stalowych średnica 508/12,50 mm pogrążonych w gruncie metodami kafarowymi, c) budowę 23 szt. pali kotwiących pomostów pływających poprzez pogrążenie w gruncie metodami kafarowymi pali wykonanych z rur stalowych, d) budowę bloku kotwiącego posadowionego na palach wykonanych z rur stalowych pogrążonych w gruncie metodami kafarowymi, wypłukanie namułu oraz zasypanie wnętrza pali piaskiem do wysokości, wypełnienie betonem C16/20, wykonanie masywu żelbetowego bloku kotwiącego, schodów betonowych i izolacji bitumicznej powierzchni betonowych, e) dokończenie budowy bloków kotwiących, f) wykonanie pomostów pływających składających się z siatkobetonowych pontonów pływających, trapu dojściowego, barierek zainstalowanych na trapach dojściowych i pomostach, linki chwytakowej wokół pomostu, wyposażenia cumowniczego, wyposażenia odbojowego, odnóg cumowniczych, knag cumowniczych, drabinki wyjściowej, sprzętu ratunkowego, g) wykonanie pomostu z pontonów drewnianych na pływakach rurowych, h) budowę pirsu, składającego się z przęsła stałego opartego od strony brzegu na przyczółku żelbetowym posadowionego pośrednio za pomocą pali stalowych i przęsła ruchomego (trapu), i) usunięcie namułu, znajdującego się na części dna zatoki międzyostrogowej przystani w Siedlisku, Krępie, Pomorsku, Gostchorzu, Uradzie o łącznej ilości ca. 6395,2 m3, j) pogłębienie akwenu przystani w Nietkowie poprzez usunięcie namułu o łącznej ilości ca. 4000 m3, k) usunięcie tymczasowej grobli odcinającej nurt rzeki Odry od akwenu przystani w Nietkowie w ilości ca. 700 m2 l) roboty pogłębiarskie (podwodne roboty ziemne) polegające na pogłębieniu dna basenu międzyostrogowego przystani w Kostrzynie nad Odrą.

 

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.84.00-1.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 140.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył dwie roboty budowlane, z których każda polegała na pogrążeniu stalowej ścianki szczelnej lub profili/rur/pali stalowych lub żelbetowych na wodach morskich lub śródlądowych, każda o wartości robót polegających na pogrążaniu stalowej ścianki szczelnej lub profili/rur/pali stalowych lub żelbetowych nie mniejszej niż 100 tys. zł brutto. Przez pogrążanie należy rozumieć roboty w wyniku których stalowa ścianka szczelna, profil/rura/pal stalowy lub żelbetowy zostaną posadowione poniżej poziomu dna obszaru pokrytego wodą śródlądową lub morską. Wody śródlądowe – wszystkie akweny i cieki wód powierzchniowych położone na lądach. Woda morska – woda występująca w morzach i oceanach. Dla potrzeb oceny spełnienia warunku, jeżeli wartość lub wartości zamówienia została określona w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia realizacji zamówienia. Jeżeli w dniu zakończenia realizacji zamówienia Narodowy Bank Polski nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się pierwszy średni kurs waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski po dniu zakończenia realizacji zamówienia.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia warunek musi spełniać samodzielnie jeden z wykonawców

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub opowiadające im uprawnienia równoważne, oraz legitymującej się doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego na jednym zadaniu obejmującym pogrążenie stalowej ścianki szczelnej lub profili/rur/pali stalowych lub żelbetowych na wodach morskich lub śródlądowych, o wartości robót polegających na pogrążaniu stalowej ścianki szczelnej lub profili/rur/pali stalowych lub żelbetowych nie mniejszej niż 100 tys. zł brutto. Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiotu zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2,5 mln zł. Jeżeli wykonawca będzie wykazywał spełnianie wymaganych warunków przy pomocy dokumentów zawierających wartości przedstawione w walutach obcych, zamawiający będzie przeliczał waluty obce na złote (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Należy wykazać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 6.1 lit. b SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1. Wypełniony formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 4. Kosztorys ofertowy za wykonanie robót pogłębiarskich i usunięcie tymczasowej grobli odcinającej nurt rzeki Odry od akwenu przystani. 5. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu: Dokument potwierdzający dysponowanie zasobami innego podmiotu w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia UWAGA: dokument należy złożyć w oryginale oraz dokumenty zawierające informacje dotyczące: – zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, – sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, – charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, – zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Okres rękojmi i gwarancji – 5

 

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: a) w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku konieczności wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie kosztorysów ofertowych stanowiących załącznik nr 4 i 7 do umowy – wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, b) w zakresie dotyczącym zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku stwierdzenia konieczności: – zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanie się niemożliwe, bądź w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu, urządzeń lub technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, – zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) W zakresie dotyczącym zmiany kierownika budowy – w takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagane stawiane kierownikowi budowy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa, d) w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i od wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania w przypadku: – wstrzymania realizacji umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy, – konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność usunięcie wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania, – wystąpienia zwłoki zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, – opóźnienia w dokonaniu odbioru z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, – niesprzyjających warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy- warunki zmiany: – wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne np. wysoki poziom wody w Odrze, – z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego, – odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., w szczególności: istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jeżeli mają te okoliczności wpływ na termin wykonania umowy, – wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem; – będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.; – zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego lub zamiennego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności. e) w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku: – ustawowej zmiany stawki podatku VAT, – rezygnacji z części robót, o wartość robót, które nie zostaną wykonane, – podstawą obliczenia wartości robót stanowić będą kosztorysy ofertowe stanowiące załącznik nr 4 i 7 do umowy, – konieczności wykonania robót zamiennych, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane – podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy – w przypadku braku właściwych cen wykonawca kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty, f) w zakresie zmiany sposobu płatności wynagrodzenia umownego poprzez możliwość częściowej zapłaty za wykonany przedmiot zamówienia – w przypadku gdy wskutek okoliczności niezawinionych przez wykonawcę, opóźnia się uzyskanie pozwolenia umożliwiającego użytkowanie przystani rzecznej lub pozwolenia właściwego Urzędu Żeglugi Śródlądowej, zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia umownego pomniejszonego o kwotę 100 tyś. złotych, która to kwota zostanie zapłacona po uzyskaniu i przekazaniu zamawiającemu wymaganych pozwoleń, g) w zakresie dotyczącym zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców, h) w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 – w takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowasol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. M. J. Piłsudskiego 12 67-100 Nowa Sól pokój nr 109.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. M. J. Piłsudskiego 12 67-100 Nowa Sól pokój nr 101.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

{rsfiles path=”ZP.271.5.2016″}

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa