Zamówienia publiczne

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową lokalnych centrów obsługi pasażerów w Gminach Kolsko, Nowa Sól, Nowa Sól-Miasto, Otyń i Siedlisko.

Data publikacji: 31 stycznia 2018


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie trzynastu lokalnych centrów obsługi pasażerów na terenie Gminy Kolsko (Kolsko przy ul. Piastowskiej, Konotop przy Pl. Powstańców Wielkopolskich), Gminy Nowa Sól – gmina wiejska (Kiełcz przy ul. Szkolnej, Przyborów przy ul. Nowosolskiej, Lubięcin przy drodze wojewódzkiej nr 315, Gminy Nowa Sól – Miasto (ul. Zielonogórska, ul. Chałubińskiego, ul. Przemysłowa, ul. Śląska (dawniej Ciepielowska),  ul. Głogowska), Gminy Otyń (Otyń przy Cmentarzu Komunalnym) i Gminy Siedlisko (Siedlisko, przy drodze wojewódzkiej nr 321, Bielawy przy drodze wojewódzkiej nr 321) – woj. lubuskie.

Budowa lokalnych centrów obsługi pasażerów obejmuje wykonanie m.in. prefabrykowanej wiaty przystankowej, wewnętrznej linii zasilającej energetycznej, zagospodarowanie terenu, montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, tablice informacyjne, znaki drogowe), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych o łącznej powierzchni ca. 756 m2 oraz nawierzchni bitumicznej o powierzchni ca. 920 m2.

Charakterystyka robót objętych nadzorem:
a) wykonanie 10 lokalnych centrów obsługi pasażerów obejmujących m.in. demontaż istniejących znaków drogowych oraz ponowny montaż w sąsiedztwie projektowanej wiaty przystankowej, demontaż fragmentów chodnika z kostki betonowej i obrzeża trawnikowego w obrębie projektowanej wiaty autobusowej, wykonanie metalowej wiaty przystankowej z obudową ze szkła z podświetlanym panelem informacyjnym, chodników z kostki betonowej lub płyt chodnikowych na podsypce piaskowej i podbudowie z tłucznia lub żwiru gruboziarnistego, montaż elementów małej architektury, wykonanie wewnętrznej linii zasilającej energetycznej;
b) budowa lokalnego centrum obsługi pasażerów w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego obejmuje m.in. demontaż istniejącej murowanej wiaty przystankowej i tymczasowej toalety ogólnodostępnej, demontaż istniejącego znaku drogowego wraz z koszem na śmieci, demontaż fragmentu nawierzchni istniejącego chodnika o pow. ok. 93 m2 w obrębie projektowanego przystanku, wykonanie wiaty przystankowej z metalowej wiaty przystankowej z obudową ze szkła z podświetlanym panelem informacyjnym, prefabrykowanej bezobsługowej toalety publicznej, donic betonowych (2 szt.), wewnętrznej linii zasilającej energetycznej o długości ca. 27,5 m, wewnętrznej linii zasilającej wodociągowej o długości ca. 75,0 m, zbiornika bezodpływowego na nieczystości sanitarne o poj. 4,0 m3, chodników z kostki betonowej lub płyt chodnikowych na podsypce piaskowej i podbudowie z tłucznia lub żwiru gruboziarnistego, montaż elementów małej architektury, wykonanie wewnętrznej linii zasilającej energetycznej oraz przyłącza energetycznego o długości ca. 244 m;
c) budowa lokalnego centrum obsługi pasażerów w Nowej Soli przy ul. Przemysłowej obejmuje m.in. demontaż fragmentu nawierzchni chodnika, ścieżki rowerowej i krawężnika drogowego, demontaż istniejącej nawierzchni bitumicznej ca. 520 m2 istniejącej pętli autobusowej, wykonanie nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej z kostki betonowej lub płyt chodnikowych na podsypce piaskowej i podbudowie z tłucznia lub żwiru gruboziarnistego, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej pętli o powierzchni ca.520 m2, wykonanie wiaty przystankowej z metalowej wiaty przystankowej z obudową ze szkła z podświetlanym panelem informacyjnym, montaż elementów małej architektury, montaż znaków drogowych pionowych, wykonanie znaków drogowych poziomych grubowarstwowych – zmiana stałej organizacji ruchu, przeniesienie istniejącej latarni ulicznej, wykonanie wewnętrznej linii zasilającej energetycznej;
d) budowa lokalnego centrum obsługi pasażerów w Nowej Soli przy ul. Głogowskiej obejmuje m.in. demontaż istniejącej wiaty przystankowej, słupków drogowych blokujących (6 szt.), demontaż istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni bitumicznej o powierzchni ca. 400 m2, wykonanie chodnika z kostki betonowej i z płyt chodnikowych na podsypce piaskowej i podbudowie z tłucznia lub żwiru gruboziarnistego, wykonanie wiaty przystankowej z metalowej wiaty przystankowej z obudową ze szkła z podświetlanym panelem informacyjnym, montaż elementów małej architektury, montaż znaków drogowych pionowych, wykonanie znaków drogowych poziomych grubowarstwowych – zmiana stałej organizacji ruchu, przeniesienie istniejącej latarni ulicznej, wykonanie wewnętrznej linii zasilającej energetycznej.

Obowiązki wykonawcy w ramach nadzoru inwestorskiego obejmują:
a) zapewnienie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy budowie lokalnych centrów obsługi pasażerów,
b) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej a także reprezentowanie zamawiającego w zakresie spraw technicznych – wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, umową zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, umowami zawartymi pomiędzy wykonawcą robót budowlanych a podwykonawcami robót budowlanych, dokumentami budowy,
c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, dostarczanych i montowanych urządzeń z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyki inżynierskiej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych i urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, aprobat, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów jakości dotyczących zastosowanych materiałów i urządzeń,
d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz sporządzanie protokołów odbioru,
e) organizowanie prób, rozruchów i odbiorów technicznych instalacji technologicznych, urządzeń technicznych oraz branie w nich udziału i sporządzanie protokołów,
f) przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów (częściowych i końcowego) oraz sporządzanie protokołów odbioru;
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie i potwierdzanie rozliczeń rzeczowych i finansowych budowy,
h) wspieranie zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa