Zamówienia publiczne

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad przebudową budynku dworca PKP w Nowej Soli dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego oraz siedziby Straży Miejskiej.

Data publikacji: 11 sierpnia 2017


1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie parteru budynku dworca PKP S.A. w Nowej Soli przy ul. Towarowej, z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego oraz na potrzeby Straży Miejskiej, wykonaniu drenażu opaskowego dookoła budynku oraz dociepleniu ścian piwnic budynku, uzupełnieniu malowania elewacji farbą silikatową w miejscach po robotach budowlanych.
2. Obowiązki wykonawcy w ramach nadzoru inwestorskiego obejmują:
a) zapewnienie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego w branżach i specjalnościach niezbędnych do prawidłowego i skutecznego nadzorowania realizacji przebudowy parteru budynku dworca PKP S.A. w Nowej Soli, z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego sub Obszaru Funkcjonalnego oraz siedziby Straży Miejskiej tzn. w branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej,
b) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej a także reprezentowanie zamawiającego w zakresie spraw technicznych,
c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, dostarczanych i montowanych urządzeń z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyki inżynierskiej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych i urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, aprobat, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów jakości dotyczących zastosowanych materiałów i urządzeń,
d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz sporządzanie protokołów odbioru,
e) organizowanie prób, rozruchów i odbiorów technicznych instalacji technologicznych, urządzeń technicznych oraz branie w nich udziału i sporządzanie protokołów,
f) przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów (częściowych i końcowego) oraz sporządzanie protokołów odbioru;
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie i potwierdzanie rozliczeń rzeczowych i finansowych budowy,
h) wspieranie zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych.
3. Charakterystyka budynku dworca PKP S.A. w Nowej Soli: kubatura obiektu całkowita 5940 m3, kubatura budynku objęta przebudową 1761 m3, powierzchnia użytkowa parteru pod przebudowę 489,44 m2.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 maja 2018 r.
5. Termin składania ofert: do dnia 22.08.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami 

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ponowne ogłoszenie o wyborze oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa