Zamówienia publiczne

Przebudowa 14 ulic gminnych na osiedlu Zatorze w Nowej Soli.

Data publikacji: 16 marca 2017


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie czternastu ulic gminnych na terenie osiedla Zatorze w Nowej Soli wraz z uzyskaniem zaświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:
   1)  
Zadanie nr 1 – Przebudowa dróg gminnych nr     102316F, nr 102319F i nr 102326F w Nowej Soli,
   2)  
Zadanie nr 2 – Przebudowa dróg gminnych nr 102207F, nr 102219F, nr 102220F, nr 102224F, nr 102249F, 102261F, 102280F, nr 102299F, nr 102313F i rozbudowa drogi gminnej      nr 102202F.

Zadanie nr 1 obejmuje przebudowę dróg gminnych o długości łącznej ok. 1.694 m w tym: droga nr 102316F – ul. Solskiego, droga nr 102319F – ciąg ulic: Słowackiego, Narutowicza, Długosza, Dygasińskiego, Lelewela; droga nr 102326F – ul. Wierzyńskiego w Nowej Soli. W ramach przebudowy w/w dróg należy wykonać: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, koryto oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża w ilości ok. 17.418 m2; nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego, w ilości ok. 8.298 m2; nawierzchnie chodników z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, w ilości ok. 5.744 m2; opaskę z kostki betonowej z bocznymi wypustkami o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego w ilości ok. 1.947 m2; zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego w ilości ok. 1.334 m2; frezowanie nawierzchni bitumicznych na skrzyżowaniach wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej; budowę dwóch skrzyżowań wyniesionych; elementy docelowej organizacji ruchu; budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy DN160 w ilości ok. 221 m, DN 250 w ilości 676 m, DN 315 w ilości ok. 300 m wraz z montażem studzienek w ilości : fi 1000 mm – 64 szt, fi 630 mm – 1 szt, fi 500 mm – 67 szt a także wymianę jednego i budowę dwóch separatorów koalescencyjnych, demontaż elementów kanalizacji deszczowej; budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego długości ok. 1.825 m wraz z montażem słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego – 60 szt. oraz demontaż słupów wraz z oprawami w ilości 43 szt. i demontaż 3 szt. opraw oświetleniowych, regulację studzienek telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej, zaworów urządzeń obcych. Na studniach rewizyjnych usytuowanych w jezdni należy zamontować nowe włazy.

Zadanie nr 2 obejmuje przebudowę dróg gminnych o długości łącznej
ok. 1.502 m, w tym droga nr 102313F – ul. Szymanowskiego, nr 102280F –
ul. Norwida, nr 102299F – ul. Reymonta, nr 102224F – ul. Gałczyńskiego, nr 102207F – ul. Broniewskiego, nr 102249F – ul. Kruczkowskiego, nr 102220F – przedłużenie ul. Dygasińskiego, nr 102219F – ul. Długosza – początek (od ul. Szymanowskiego do ul. Narutowicza) i końcówka (od ul. Dygasińskiego do ul. Przyszłości); nr 102261F – przedłużenie ul. Lelewela ( od ul. Dygasińskiego do ul.   Wierzyńskiego; łącznik pieszy pomiędzy ul. Długosza i Asnyka; łącznik pieszy pomiędzy ul. Długosza i Solskiego; rozbudowa drogi gminnej nr 102202F – ul. Asnyka. W ramach przebudowy w/w dróg należy wykonać: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, koryto oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża w ilości ok.14.400 m2; nawierzchnię jezdni z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, w ilości ok. 7.468 m2; nawierzchnie chodników z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego w ilości ok. 4.648 m2; opaskę z kostki betonowej z bocznymi wypustkami o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego w ilości ok. 1.039 m2; zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego w ilości ok. 1.240 m2; frezowanie nawierzchni bitumicznych na skrzyżowaniach wraz z odtworzeniem nawierzchni bitumicznej; elementy docelowej organizacji ruchu; budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy DN160 w ilości ok. 222 m, Dn 250 w ilości ok. 891m, DN 315 w ilości ok. 114 m wraz z montażem studzienek w ilości : fi 1000 mm – 24 szt, fi 630 mm – 10 szt, fi 500 – 38 szt oraz budowę separatora koalescencyjnego, demontaż elementów kanalizacji deszczowej; budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego o dł. ok. 1707 m wraz z montażem słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego – 58 szt.( w tym 4 szt. parkowe) oraz demontaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami w ilości 24 szt i demontaż 16 szt opraw oświetleniowych; regulację studzienek telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej, zaworów urządzeń obcych. Na studniach rewizyjnych usytuowanych w jezdni należy zamontować nowe włazy.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 45193 – 2017 z dnia 16.03.2017 r

SIWZ

Załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ

Załączniki nr 3 – 8 do SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 27.03.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 53490 – 2017 z dnia 28.03.2017 r

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 28.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa