Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 23/6 (równoległa do ul. Juranda) oraz ul. Rolnej w Nowej Soli.

Data publikacji: 14 kwietnia 2017


1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych – drogi wewnętrznej na działce nr 23/6 (równoległa do ul. Juranda) oraz Rolnej w Nowej Soli. Charakterystyka robót:

a) przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 23/6 obręb 7 (równoległa do ul. Juranda) w Nowej Soli obejmuje:

  • budowę drogi wewnętrznej o szerokości od 2,75 m do 4,50 m i długości 143 m, nawierzchnia jezdni i zjazdów o powierzchni ogółem 540 m2
    z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i podbudowie tłuczniowej gr. 20 cm,
  • budowę jednostronnego chodnika oraz obustronnej opaski, nawierzchnia chodników i opaski o powierzchni 260 m2 z betonowej kostki brukowej gr. 8 na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm, opaska na podbudowie tłuczniowej gr. 20 cm,
  • budowę oświetlenia: linia kablowa długości 177 m, słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane z wysięgnikami i oprawami LED szt.4,
  • budowę odwodnienia terenu: studzienki ściekowe szt. 2, osadnik, skrzynki rozsączające,

b) przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Rolnej w Nowej Soli obejmuje:

  • budowę ciągu jezdnego o szerokości 4,5m z lokalnym przewężeniem do 4,00 m i długości 115 m, nawierzchnia jezdni i zjazdów o powierzchni 560 m2 z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, grys o frakcji 2/4 o gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm, warstwa ulepszonego podłoża gr. 22 cm,
  • utwardzenie terenu o powierzchni 175m2 z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm grys o frakcji 2/4 o gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm, warstwa ulepszonego podłoża gr. 22 cm,
  • budowę oświetlenia: linia kablowa długości 130m, słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane z wysięgnikami i oprawami LED szt.5,
  • budowę odwodnienia terenu: studzienki ściekowe szt. 2, drenaż odwadniający ok. 83m.

Termin wykonania zamówienia: do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert: do dnia 4 maja 2017 r. do godz. 10:00.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu nr 67285 – 2017 z dnia 14.04.2017 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załączniki nr 3 – 7 do SIWZ

Informacja o unieważnieniu postępowania

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa