Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 23/6 (równoległa do ul. Juranda) oraz ul. Rolnej w Nowej Soli.

Data publikacji: 16 maja 2017


1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych – drogi wewnętrznej na działce nr 23/6 (równoległa do ul. Juranda) oraz ul. Rolnej w Nowej Soli. Charakterystyka robót:
a) przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 23/6 obręb 7 (równoległa do ul. Juranda) w Nowej Soli obejmuje:
– budowę drogi wewnętrznej o szerokości od 2,75 m do 4,50 m i długości 143 m, nawierzchnia jezdni i zjazdów o powierzchni ogółem 540 m2
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i podbudowie tłuczniowej gr. 20 cm,
– budowę jednostronnego chodnika oraz obustronnej opaski, nawierzchnia chodników i opaski o powierzchni 260 m2 z betonowej kostki brukowej gr. 8 na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm, opaska na podbudowie tłuczniowej gr. 20 cm,
– budowę oświetlenia: linia kablowa długości 177 m, słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane z wysięgnikami i oprawami LED szt.4,
– budowę odwodnienia terenu: studzienki ściekowe szt. 2, osadnik, skrzynki rozsączające,
b) przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Rolnej w Nowej Soli obejmuje:
– budowę ciągu jezdnego o szerokości 4,5m z lokalnym przewężeniem do 4,00 m i długości 115 m, nawierzchnia jezdni i zjazdów o powierzchni 560 m2 z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, grys o frakcji 2/4 o gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm, warstwa ulepszonego podłoża gr. 22 cm,
– utwardzenie terenu o powierzchni 175m2 z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm grys o frakcji 2/4 o gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm, warstwa ulepszonego podłoża gr. 22 cm,
– budowę oświetlenia: linia kablowa długości 130m, słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane z wysięgnikami i oprawami LED szt.5,
– budowę odwodnienia terenu: studzienki ściekowe szt. 2, drenaż odwadniający ok. 83m.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2017 r.
3. Termin składania ofert: 31 maja 2017 r. godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3-7 do SIWZ

Zmiana treści SIWZ nr 1

Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa