Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi wewnętrznej na oś. Konstytucji 3 Maja oraz przy ul. Przyszłości w Nowej Soli.

Data publikacji: 19 maja 2017


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na oś. Konstytucji 3 Maja oraz drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem – sięgacz od ul. Przyszłości w Nowej Soli. Charakterystyka robót:
a) przebudowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na oś. Konstytucji 3 Maja w Nowej Soli obejmuje:
– frezowanie dywanika bitumicznego,
– rozebranie istniejących nawierzchni,
– przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej o długości ok. 285 m,
– budowę i przebudowę chodników,
– budowę miejsc postojowych,
– przebudowę kanalizacji deszczowej,
– humusowanie poboczy

b) przebudowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem – sięgacz od
ul. Przyszłości w Nowej Soli obejmuje:
– przebudowę istniejącej drogi o długości ok. 201 m ( w tym ok. 40 m – nawierzchni bitumicznej , ok. 105 m nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z odnogą o długości ok. 56 m,
– budowę chodników,
– przebudowę zjazdów,
– budowę miejsc postojowych utwardzonych zielonych,
– budowę kanalizacji deszczowej.

2. Ternin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 listopada 2017 r.

3. Termin składania ofert: do dnia 5 czerwca 2017 r. do godz. 10.00.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3-7 do SIWZ

Informacja z otwarcia 

Informacja o unieważnieniu postępowania

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa