Zamówienia publiczne

Przebudowa ul. Kupieckiej w Nowej Soli.

Data publikacji: 4 maja 2018


 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Kupieckiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w m. Nowa Sól.

Zakres robót obejmuje remont istniejącej nawierzchni bitumicznej na długości
ca. 203 m na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kołłątaja, w tym; rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i ułożenie nowej konstrukcji z 5 cm warstwą ścieralną z betonu asfaltowego na 7 cm warstwie podbudowy z betonu asfaltowego i 20 cm podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz nowej konstrukcji z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na 5 cm warstwie miału kamiennego i 20 cm warstwie podbudowy z kruszywa łamanego, budowa chodnika oraz przebudowa ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, na 5 cm warstwie miału kamiennego wraz z ułożeniem obrzeży i krawężników, przebudowa zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki gr. 8 cm na 5 cm warstwie miału kamiennego i 20 cm warstwie podbudowy z kruszywa łamanego, wraz z zaoporowaniem najazdowym krawężnikiem betonowym, przebudowę drogi wewnętrznej na długości ca. 70 m w tym: ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego lub kruszywa łamanego powyżej 8cm celem nadania jej odpowiednich spadków poprzecznych oraz nowej warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego, przebudowa chodnika, w tym ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na 5 cm warstwie miału kamiennego wraz z ułożeniem obrzeży i krawężników, rozebranie nawierzchni placu i ułożenie nowej konstrukcji z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na 5 cm warstwie miału kamiennego i 20 cm warstwie podbudowy z kruszywa łamanego, przebudowa zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki gr. 8 cm na 5 cm warstwie miału kamiennego i 20 cm warstwie podbudowy z kruszywa łamanego, wraz z zaoporowaniem najazdowym krawężnikiem betonowym, utwardzenie istniejących przedeptów wzdłuż komórek lokatorskich nawierzchnią z 10cm warstwy kruszywa łamanego, przełożenie istniejących krawężników kamiennych i ścieków ulicznych na wlocie do ul. W. Polskiego, utworzenie ścieków ulicznych, regulacja wysokościowa wpustów deszczowych, istniejących włazów i pokryw uzbrojenia podziemnego, utworzenie terenów zielonych z ustawieniem pergoli, wycinka krzewów kolidujących z inwestycją, demontaż opraw oświetleniowych i słupa oświetleniowego, ułożenie kabla zasilającego o długości ca. 310 mb oraz montaż 8 szt. słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych.
Łączna powierzchnia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ca. 714,3m2. Łączna powierzchnia nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
i kamiennej ca. 1501 m2.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-7.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa