Zamówienia publiczne

Remont nawierzchni ciągów pieszych wokół fontanny na Placu Powstańców Śląskich i Wielkopolskich w Nowej Soli.

Data publikacji: 25 września 2017


Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ciągów pieszych wokół fontanny na Placu Powstańców Śląskich i Wielkopolskich w Nowej Soli.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej ciągów pieszych o grubości do 10 cm o powierzchni ca. 918 m2 oraz nawierzchni podejścia do schodów z kostki betonowej o podsypce cementowo piaskowej o powierzchni ca. 70 m2 wraz z wywozem gruzu na składowisko odpadów,
b) rozbiórkę obrzeży betonowych wraz z ławą betonową o powierzchni ca. 194 m2 wraz z wywozem gruzu na składowisko odpadów,
c) wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową z kruszywa łamanego o powierzchni ca. 872 m2,
d) ułożenie obrzeży typu ekobord o powierzchni ca. 164,5 m2,
e) demontaż istniejących 22 sztuk ławek parkowych i 7 sztuk koszy na odpady,
f) odtworzenie i skorygowanie istniejących spadków nawierzchni (od fontanny w stronę pasów zieleni),
g) utworzenie pasów zieleni wraz z humusowaniem terenów zielonych, grubość warstwy humusu 15 cm, o powierzchni ca. 129 m2.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert: do 10 października 2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa