Zamówienia publiczne

Remont ulic Botanicznej i Emilii Plater w Nowej Soli.

Data publikacji: 31 lipca 2017


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ul. Botanicznej i ul. Emilii Plater w Nowej Soli o łącznej długości ca. 425 m poprzez sfrezowanie starej nawierzchni bitumicznej, przygotowanie podłoża do nałożenia nowej warstwy ścieralnej wraz z warstwą wyrównawczo – profilującą, regulację studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wpustów ulicznych 30 szt., regulację zaworów urządzeń obcych – zawory wody lub gazu 8 szt., nałożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni ca. 2571 m2 .

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:do 31 października 2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa