Zamówienia publiczne

Rozbudowa drogi gminnej nr 102402F – ul. A. Fredry oraz budowa dróg publicznych na osiedlu mieszkaniowym miedzy ulicami: A. Fredry, St. Staszica, J. Matejki i 1 Maja w Nowej Soli.

Data publikacji: 13 lutego 2018


1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 102402F – ul. A. Fredry oraz budowa dróg publicznych w ciągach dróg wewnętrznych zlokalizowanych na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ulicami: A. Fredry, St. Staszica, J. Matejki i 1 Maja w Nowej Soli
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:
1) Zadanie nr 1 – Rozbudowa drogi publicznej nr 102402F – ul. A. Fredry wraz z budową miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej;
2) Zadanie nr 2 – Budowa trzech dróg publicznych z dwoma łącznikami wraz z budową miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym miedzy ulicami: A. Fredry, St. Staszica, J. Matejki i 1 Maja.
3. Zadanie nr 1 obejmuje:
– roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
– ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej – ok. 1965 mb,
– ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej grubości i ławie betonowej z oporem – ok. 2725 mb,
– ułożenie ścieków przy krawężnikowych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej – ok. 1798 mb,
– przebudowę jezdni na dł. ok. 864 m – nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA grubości 5 cm, warstwa wiążąca a mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm, warstwa podbudowy z betonu asfaltowego grubości 8 cm, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm – powierzchnia jezdni – ok. 5225 m2,
– budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm – ok. 1940 m2 ,
– budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm – ok. 424 m2,
– budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej, ok. 2448 m2 ,
– budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej, ok. 1485 m2 ,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej – 49 m2
– budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w następujących ilościach: fi160- ok. 109 m, fi250 – ok. 103 m, fi315 – ok. 285 m, fi400- ok. 205 m, fi500 – ok.115 m, fi630 – ok. 153 m;
– budowę kanalizacja deszczowej tłocznej 450 o dł. ok. 171 m;
– wykonanie przewiertu pod ul. Staszica wraz z przeciągnięciem rury przewodowej – dł. 27,20 m,
– budowę studni rewizyjnych: średnicy 1000 mm – 26 szt, średnicy 1200 mm – 7 szt,
– budowę studni średnicy 630 mm – 9 szt,
– budowę studzienek ściekowych średnicy 500 mm – 31 szt,
– demontaż istniejących studzienek wraz z wpustami – 29 szt,
– demontaż istniejących kanałów kanalizacji deszczowej – o średnicy do 200 mm – ok. 122 m, o średnicy 600 mm – ok. 190 m,
– budowę przepompowni wód deszczowych, zbiorniki o wymiarach 2,0 m x 3,0 m wraz z armaturą i wyposażeniem przepompowni (trzypompowa z układem pracy pomp 1+1+1R) – 2 kpl;
– budowę oświetlenia drogowego: linia kablowa dł. ok. 1915 m, montaż słupów oświetleniowych – 55 szt, montaż opraw typu LED – 72 szt;
– montaż rur ochronnych , dł. ok. 1450m;
4. Zadania nr 2 obejmuje:
– roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
– ustawienie obrzeży betonowych 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej –ok. 3 070 mb,
– ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej grubości i ławie betonowej z oporem – ok. 3 876 mb,
– przebudowę jezdni na dł. ok. 1,3 km – nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm – powierzchnia jezdni – ok. 6 088 m2,
– budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm – ok. 4 248 m2,
– budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm – ok. 40 m2,
– budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej, ok. 5 091 m2,
– budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w następujących ilościach: fi160- ok. 147 m, fi250 – ok. 550 m, fi315 – ok. 495 m, fi400- ok. 210 m, fi630 – ok. 111 m;
– budowę studni rewizyjnych: średnicy 1000 mm – 54 szt, średnicy 1200 mm – 3 szt,
– budowę studni średnicy 630 mm –33 szt,
– budowa studzienek ściekowych średnicy 500 mm – 53 szt,
– demontaż istniejących studzienek wraz z wpustami – 21 szt,
– demontaż istniejących kanałów kanalizacji deszczowej – o średnicy do 200 mm – ok. 29 m,
– budowę oświetlenia drogowego: linia kablowa dł. ok. 2 188 m, montaż słupów oświetleniowych – 75 szt, montaż opraw typu LED – 76 szt;
– montaż rur ochronnych, dł. ok. 1 807 m.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-8.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

Zmiana treści SIWZ nr 2.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa