Zamówienia publiczne

Rozbudowa drogi gminnej nr 102402F ul. A. Fredry w Nowej Soli.

Data publikacji: 27 marca 2018


1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 102402F – ul. A. Fredry w Nowej Soli wraz z budową miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje;
– roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
– ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej – ok. 1965 mb,
– ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej grubości i ławie betonowej z oporem – ok. 2725 mb,
– ułożenie ścieków przy krawężnikowych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej – ok. 1798 mb,
– przebudowę jezdni na dł. ok. 864 m – nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA grubości 5 cm, warstwa wiążąca a mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm, warstwa podbudowy z betonu asfaltowego grubości 8 cm, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm – powierzchnia jezdni – ok. 5225 m2,
– budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm – ok. 1940 m2 ,
– budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm – ok. 424 m2,
– budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej, ok. 2448 m2 ,
– budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej, ok. 1485 m2 ,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej – 49 m2
– budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w następujących ilościach: średnica 160- ok. 109 m, średnica 250 – ok. 103 m, średnica 315 – ok. 285 m, średnica 400- ok. 205 m, średnica 500 – ok.115 m, średnica 630 – ok. 153 m;
– budowę kanalizacja deszczowej tłocznej średnica 450 o dł. ok. 171 m;
– wykonanie przewiertu pod ul. Staszica wraz z przeciągnięciem rury przewodowej – dł. 27,20 m,
– budowę studni rewizyjnych: średnicy 1000 mm – 26 szt, średnicy 1200 mm – 7 szt,
– budowę studni średnicy 630 mm – 9 szt,
– budowę studzienek ściekowych średnicy 500 mm – 31 szt,
– demontaż istniejących studzienek wraz z wpustami – 29 szt,
– demontaż istniejących kanałów kanalizacji deszczowej – o średnicy do 200 mm – ok. 122 m, o średnicy 600 mm – ok. 190 m,
– budowę przepompowni wód deszczowych, zbiorniki o wymiarach 2,0 m x 3,0 m wraz z armaturą i wyposażeniem przepompowni (trzypompowa z układem pracy pomp 1+1+1R) – 2 kpl;
– budowę oświetlenia drogowego: linia kablowa dł. ok. 1915 m, montaż słupów oświetleniowych – 55 szt, montaż opraw typu LED – 72 szt;
– montaż rur ochronnych dł. ok. 1450m.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-8.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa