Zamówienia publiczne

Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Otyń – etap II budowa ciągu pieszo – jezdnego i pola urnowego.

Data publikacji: 14 lipca 2017


Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Otyń – etap II budowa ciągu pieszo – jezdnego i pola urnowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rozbiórki istniejącej konstrukcji z płyt betonowych na odcinku, na którym zostanie wykonany ciąg pieszo – jezdny, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i pospółki oraz ułożenie nawierzchni betonowej z kostki brukowej o powierzchni ca. 1020 m2, humusowanie skarp wraz z profilowaniem i obsianiem trawą o powierzchni 305 m2, rozbiórkę nawierzchni betonowej o powierzchni ca. 400 m2 pod pole urnowe, profilowanie nawierzchni pod nisze urnowe o powierzchni ca. 100 m2, obsianie trawą pozostałej części terenu, na której dokonano rozbiórki nawierzchni betonowej o powierzchni ca. 300 m2, dostawę i montaż 100 szt. prefabrykowanych z betonu nisz urnowych (kręgi betonowe fi 500 wraz z dennicą wysokości 50 cm) oraz wymianę istniejących punktów świetlnych – 8 szt.

Termin wykonania zamówienia: do 20 października 2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 1 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ.pdf

SIWZ z załącznikami nr 1-8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 wraz z załącznikami nr 1-2

Informacja o unieważnieniu postępowania

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa