Zamówienia publiczne

Rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli w ramach projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.

Data publikacji: 2 marca 2017


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Towarowej i części ul. Zjednoczenia w Nowej Soli o łącznej długości 0,581 km w ramach projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego. Planowana inwestycja w całości przebiega w terenie zabudowanym. Jednokierunkowa ulica Towarowa i ul. Zjednoczenia stanowi główny ciąg komunikacyjny w kierunku centrum miasta i główny dojazd do przyległych terenów i zabudowań; budynków użyteczności publicznej (m.in. dworca PKP, dworca PKS ,itp.), obiektu produkcyjnego OVOPOL, obiektów handlowo-usługowych i budynków usługowo-mieszkaniowych (wielorodzinnych) zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego tych ulic, oraz stanowią powiązanie z siecią ulic poprzecznych obsługujących pobliską zabudowę m. Nowa Sól.

Zakres przedmiotu zamówienia:

a) rozbiórka elementów dróg o powierzchni ca. 2.443 m3 oraz trzech budynków o łącznej kubaturze ca.531 m3, wycinka kolidujących drzew ok. 82 szt. i krzewów wraz z karczowaniem,

b) przebudowa sieci istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem (linia telekomunikacyjna, energetyczna, kanalizacja ogólnospławna, wodociągowa, gazowa), budowa przyłączy wodociągowych,

c) przebudowa i rozbudowa ulicy Towarowej i Zjednoczenia o nawierzchni bitumicznej, o łącznej powierzchni ca. 3.526 m2, w tym trzech skrzyżowań ulicy Towarowej z istniejącą siecią drogową oraz budowę skrzyżowania typu małe „rondo” o średnicy 36 m,

d) budowa zatok postojowych przy jezdni dla taksówek oraz dla samochodów osobowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, o łącznej powierzchni ca. 951 m2,

e) budowa zatoki autobusowej klasycznej i w formie pętli na pięć peronów do obsługi pasażerów komunikacji autobusowej o nawierzchni z płyt betonowych, nawierzchnia peronów z betonowej kostki brukowej, o o łącznej powierzchni ca. 2.252 m2, budowa zadaszenia peronów do obsługi pasażerów komunikacji autobusowej (wiaty konstrukcji stalowej z oszkleniem),

f) przebudowa i rozbudowa zjazdów przez chodnik o nawierzchni z płyt betonowych, o łącznej powierzchni ca. 1.056 m2,

g) przebudowa i rozbudowa chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i ścieżek rowerowych o nawierzchni z płyt betonowych, o łącznej powierzchni ca. 1.988 m2,

h) przebudowa i rozbudowę odwodnienia ulic (wpustów ulicznych), kanalizacji deszczowej, przyłączy nowoprojektowanych i przebudowywanych wpustów ulicznych,

i) przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: słupy oświetleniowe – szt. 29, parkowy szt. 1,

j) budowa żelbetowego muru oporowego o długości ca. 50 m,

k) budowa urządzeń małej architektury; ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, witryny reklamowe, tablice informacyjne, barierki, itp., wykonanie fontanny w postaci pierścienia granitowego osadzonym na granitowym cokole wraz ze zbiornikiem podziemnym i pompą recyrkulacyjną

l) zakup i montaż półpodziemnych pojemników na odpady segregowane szt. 4,

m) wykonanie zieleni; sadzenie drzew, krzewów, bylin, trawników o powierzchni ca. 2.742 m2 .

Termin wykonania zamówienia: do 15 listopada 2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 17 marca 2017 r. do godz. 10:00.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ z załącznikami od nr 3 do nr 8

Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 z dn. 16.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa