Zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 102402F w ciągu ul. Fredry oraz dróg wewnętrznych na działkach nr 179/167, 179/117, 179/149, 179/122 – obręb ewidencyjny 2 Nowa Sól wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Data publikacji: 5 kwietnia 2016


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Nowa Sól: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 102402F w ciągu ul. Fredry oraz dróg wewnętrznych na działkach nr 179/167, 179/117, 179/149, 179/122 – obręb ewidencyjny 2 Nowa Sól wraz z odwodnieniem i oświetleniem
Numer ogłoszenia: 77808 – 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowa Sól – Miasto , ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, tel. 068 4590300, faks 068 4590358.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasol.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 102402F w ciągu ul. Fredry oraz dróg wewnętrznych na działkach nr 179/167, 179/117, 179/149, 179/122 – obręb ewidencyjny 2 Nowa Sól wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 102402F w ciągu ul. Fredry oraz dróg wewnętrznych na działkach nr 179/167, 179/116, 179/127 i dróg wewnętrznych na działkach 179/117, 179/149, 179/122, 179/127 o łącznej długości ok. 2030 m wraz odwodnieniem i oświetleniem. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie mapy do celów projektowych jako materiał wyjściowy do projektowania wraz z naniesionymi istniejącymi granicami, drzewami, słupami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, rowami itp. wraz z wykazem właścicieli gruntów; b) opracowanie dwóch koncepcji rozbudowy/przebudowy ulic wraz z budową/przebudową miejsc postojowych, chodnika, ścieżki rowerowej (jeżeli zaistnieje taka możliwość), odprowadzeniem wód opadowych, w tym budowę, przebudowę, remont odcinków kanalizacji deszczowej oraz budową/przebudową oświetlenia, c) wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej w celu prawidłowego określenia warunków gruntowo-wodnych, d) wykonanie operatu dendrologicznego obejmującego wycinkę drzew na trasie robót, e) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, f) wykonanie projektu podziału geodezyjnego nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) jeżeli zajdzie taka konieczność, g) wykonanie projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, h) wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego i uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym, i) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; j) wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego; k) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, l) uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/zgłoszenia dla drogi publicznej – ul. Fredry oraz dla wszystkich dróg wewnętrznych jednej wspólnej decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych, m) wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 ze zm.) oraz sporządzenie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych.

 

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2017.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych)

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa projekty budowlane lub wykonawcze budowy, przebudowy lub remontu drogi klasy D lub wyższej o łącznej długości co najmniej 1 km, z których każdy obejmował wykonanie podbudowy jezdni wraz z kanalizacją sanitarną i/lub deszczową oraz oświetleniem. Przez budowę drogi należy rozumieć także odbudowę lub rozbudowę drogi. Przez klasę drogi D lub wyższej należy rozumieć klasę drogi według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku nr 43, pozycja 430).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: – główny projektant (branża drogowa) – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, która wykonała co najmniej dwa projekty budowlane lub wykonawcze budowy, przebudowy lub remontu drogi klasy D lub wyższej, obejmujące wykonanie podbudowy jezdni drogi, o łącznej długości co najmniej 1 km, – projektant sprawdzający (branża drogowa) – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, która wykonała lub sprawdziła co najmniej dwa projekty budowlane lub wykonawcze budowy, przebudowy lub remontu drogi klasy D lub wyższej, obejmujące wykonanie podbudowy jezdni, o łącznej długości co najmniej 1 km, – projektant branży sanitarnej – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, która wykonała co najmniej dwa projekty budowlane lub wykonawcze kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej drogi klasy D lub wyższej, o łącznej długości co najmniej 1 km, – projektant sprawdzający branży sanitarnej – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, która wykonała co najmniej dwa projekty budowlane lub wykonawcze kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej drogi klasy D lub wyższej, o łącznej długości co najmniej 1 km, – projektant branży elektrycznej – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, która wykonała co najmniej dwa projekty budowlane lub wykonawcze oświetlenia terenu np. drogi, parku, parkingu itp. (z wyłączeniem oświetlenia zewnętrznego budynku), – projektant sprawdzający branży elektrycznej – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, która wykonała co najmniej dwa projekty budowlane lub wykonawcze oświetlenia terenu np. drogi, parku, parkingu itp. (z wyłączeniem oświetlenia zewnętrznego budynku). Przez budowę drogi należy rozumieć także odbudowę lub rozbudowę drogi. Przez klasę drogi D lub wyższej należy rozumieć klasę drogi według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku nr 43, pozycja 430). Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez tę osobę wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1. Wypełniony formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu: 4. Dokument potwierdzający dysponowanie zasobami innego podmiotu np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia UWAGA: dokument należy złożyć w oryginale oraz dokumenty zawierające informacje dotyczące: – zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, – sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, – charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, – zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 99
 • 2 – okres gwarancji – 1

 

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy; a) w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku konieczności wykonania części przedmiotu umowy – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na podstawie oferty wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy – wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, b) w zakresie terminu wykonania umowy lub jej częsci w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy lub jej części ze względu na: – przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, – opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, – opóźnienie w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie wynikają z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, – zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują koniecznością zmian założeń projektowych określony w opisie przedmiotu umowy, – siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, – zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, Przedłużenie terminu wykonania umowy lub jej części, może nastąpić o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych przyczyn. c) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie zostanie zmienione z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie zmiany osoby realizującej przedmiot umowy. Zmiana osoby może być dokonana: a) na żądanie zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych prac przez daną osobę, b) na wniosek wykonawcy w przypadku: – śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, – nienależytego wykonywania powierzonych prac, – innych obiektywnych okoliczności niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji). Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pod warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że osoba proponowana posiada kwalifikacje nie gorsze niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa. 3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowasol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nowej Soli ul. M.J. Piłsudskiego 12 67-100 Nowa Sól pok. nr 109.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowej Soli ul. M.J. Piłsudskiego 12 67-100 Nowa Sól pok nr 101 (sekretariat).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

{rsfiles path=”ZP.271.4.2016″}

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa