Zamówienia publiczne

Wykonanie ortofotomap 85 obszarów ewidencyjnych Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z modelami 3D oraz numerycznymi modelami terenu

Data publikacji: 26 stycznia 2018


Szacowana kwota zamówienia poniżej progu 30 000 EURO

Przedmiot zamówienia: Wykonanie ortofotomap 85 obszarów ewidencyjnych Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z modelami 3D oraz numerycznymi modelami terenu.

1. Wykonanie ortofotomap 85 obszarów ewidencyjnych Gminy Nowa Sól – Miasto (za-łącznik nr 1) zgodnie z wyznaczonym przez zamawiającego harmonogramem.
1.1. Rozdzielczość każdej ortofotomapy nie mniejsza niż 6cm/pix.
1.2. Obszar każdej ortofotomapy dostosowany do wyznaczonego obszaru (przycięty).
1.3. Ortofotomapy nie będą zawierały obiektów uniemożliwiających prawidłowy od-czyt ich treści.
1.4. Ortofotomapy będą wykonane przy oświetleniu umożliwiającym prawidłowy od-czyt ich treści.

2. Wykonanie modeli 3D dla 85 obszarów ewidencyjnych wyznaczonych przez zama-wiającego.
2.1. Każdy model zawierać będzie odpowiednią teksturę.
2.2. Rozdzielczość każdego modelu nie mniejsza niż 12cm/pix.
2.3. Wykonawca przekaże 85 warstw, zgodnych z obszarami ewidencyjnymi, zawie-rających numeryczny model terenu (DEM).

3. Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej działek i znajdujących się na nich obiek-tów, umożliwiającej ich identyfikację z czterech głównych kierunków geograficznych wykonanej pod kątem 35-45 stopni.

4. Wykonanie 100 dodatkowych dokumentacji fotogrametrycznych obiektów wskaza-nych przez zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.

5. Wykonawca dostarczy dane skatalogowane w 85 folderach odpowiadających obsza-rom ewidencyjnym.

6. Każdy folder powinien zawierać:
6.1. ortofotomapę i warstwę DEM właściwą dla obszaru ewidencyjnego, którego do-tyczy;
6.2. skatalogowane dane dokumentacji fotogrametrycznej w folderach, których nazwa odpowiadać będzie numerom działek.

7. Całość zamówienia zostanie wykonana i przekazana zamawiającemu do dnia 31.05.2018 r. w następujący sposób:
7.1. do dnia 28.02.2018 r. – 10 pierwszych wskazanych przez zamawiającego obsza-rów;
7.2. do 31.03.2018 r. – 25 kolejnych wskazanych przez zamawiającego obszarów;
7.3. do 30.04.2018 r. – 25 następnych wskazanych przez zamawiającego obszarów;
7.4. do 31.05.2018 r. – 25 pozostałych obszarów.

8. Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanych danych w terminie pięciu dni od ich otrzymania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie trzech dni i przekazania zamawiającemu.

9. Płatności dokonywane będą w transzach. Wysokość poszczególnych transz zostanie ustalona na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie przedmiotu zamówienia dla 1 obszaru oraz ilości przekazanych obszarów (potwierdzonych protokołem przyjęcia, którego wzór stanowi załącznik nr 3), w terminie 14 dni od daty otrzymania rachun-ku/faktury.

10. Wykonawca przekazuje zamawiającemu autorskie prawa majątkowe wykonanych ma-teriałów (danych) na poszczególnych polach eksploatacji:
10.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania danych – wytworzenie określoną tech-niką egzemplarzy danych w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu ma-gnetycznego oraz techniką cyfrową;
10.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których materiały utrwa-lono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzempla-rzy;
10.3. w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w pkt. 10.2. – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i re-emitowanie, a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

11. Niedotrzymanie jednego z terminów realizacji zamówienie lub jakości dostarczenia materiałów skutkuje rozwiązanie umowy lub naliczeniem kar umownych.

12. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.
Wymogi dla wykonawcy:
– potwierdzenie posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. świadectwa kwalifikacji UAVO (w tym BVLOS).
– potwierdzenie posiadania ubezpieczenia niezbędnego do wykonania zamówienia;
– wykazanie się doświadczeniem w wykonywaniu ortofotomapy poprzez przekazanie próbki ortofotomapy (geotif), numerycznego modelu terenu (DEM), modelu 3D z poprzednich realizacji lub wykonaną na potrzeby zamówienia, która potwierdza doświadczenie dla obszaru minimum 17 000 m2 terenów zabudowanych (załączone do oferty na nośniku elektronicznym).
Nie dopuszcza się podwykonawstwa.
Kryterium wyboru : 100% cena.

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 4.
Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 12, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na ortofotomapy” .

Termin składania ofert 09.02.2018 r. do godz. 12.00
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.15

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Odpowiedzi na pytania nr 1 – 8

Zmiana zapisów umowy

Odpowiedzi na pytania nr 9 – 17

Odpowiedź na pytania nr 18 – 36

Etapy realizacji zamówienia z wyszczególnionymi obszarami

Odpowiedź na pytania nr 37 – 55

Odpowiedź na pytanie 56

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja o ponownym wyborze oferty

Informacja o odstąpieniu od realizacji projektu.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa