Zamówienia publiczne

Wymiana stolarki okiennej w dwóch budynkach Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Parafialnej 1 w Nowej Soli.

Data publikacji: 6 czerwca 2011


Nowa Sól: Wymiana stolarki okiennej w dwóch budynkach Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Parafialnej 1 w Nowej Soli.
Numer ogłoszenia: 144616 – 2011; data zamieszczenia: 06.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowa Sól – Miasto , ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, tel. 068 4590300, faks 068 4590358.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasol.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w dwóch budynkach Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Parafialnej 1 w Nowej Soli..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej oraz parapetów w dwóch budynkach Publicznego Gimnazjum nr 1 (szkolnym oraz socjalnym) przy ul. Parafialnej 6 w Nowej Soli. Działka oraz budynki na niej stojące znajdują się na terenie objętym ochroną konserwatorską wpisanym do rejestru zabytków pod nr L-375/A zespołu urbanistyczno- architektonicznego miasta Nowa Sól. 2. Wymiana stolarki okiennej w budynku szkolnym obejmuje: a) wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna z profili drewnianych, w kolorze białym – 30 szt. o łącznej powierzchni ok. 110,76 m2, b) wymianę istniejących wewnętrznych parapetów drewnianych na parapety podokienne z płyt wiórowych pokrywanych wysokociśnieniowym laminatem dekoracyjnym o gr. min. 28 mm, szer. ok. 30 cm dł. ok.- 60,25 mb, c) wymianę 1 istniejącego zewnętrznego parapetu ceglanego na 2 parapety podokienne z cegły klinkierowej o wym. 12x38cm, długości 2,4 mb, d) wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w kolorze białym – 22 szt. o łącznej powierzchni ok. 65,28 m2, e) wymianę istniejących wewnętrznych parapetów na parapety podokienne z płyt wiórowych pokrywanych wysokociśnieniowym laminatem dekoracyjnym o gr. min. 28 mm, szer. ok. 30 cm dł. ok.- 30,04 mb, f) roboty wykończeniowe towarzyszące związane z wymianą okien: – uzupełnienie ubytków ścian i tynków ościeży po wykuciach, – uszczelnienie obwodowe styków ościeży z ościeżnicą i ościeży z parapetami, – malowanie ościeży dwukrotnie farba emulsyjną, – uprzątnięcie terenu budowy i wywiezienie materiałów porozbiórkowych na wysypisko śmieci na odległość do 10 km oraz ich utylizacja, – naprawa ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych. 3. Wymiana stolarki okiennej w budynku socjalnym, obejmuje: a) wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w kolorze białym – 7 szt. o łącznej powierzchni ok. 12,50 m2, b) wymianę istniejących wewnętrznych parapetów na parapety podokienne z płyt wiórowych pokrywanych wysokociśnieniowym laminatem dekoracyjnym o gr. min. 28 mm, szer. ok. 30 cm – ok. 9,90 mb, c) wymianę istniejących zewnętrznych parapetów na parapety podokienne z blachy stalowej ocynkowanej szer. ok. 20 cm – 7 szt., d) roboty wykończeniowe towarzyszące związane z wymianą okien: – uzupełnienie ubytków ścian i tynków ościeży po wykuciach, – uszczelnienie obwodowe styków ościeży z ościeżnicą i ościeży z parapetami, – malowanie ościeży, – uprzątnięcie terenu budowy i wywiezienie materiałów porozbiórkowych na wysypisko śmieci oraz ich utylizacja, – naprawa ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu okien z demontażu przedstawiających w ocenie zamawiającego wartość użytkową, ich załadunku, transportu i rozładunku na własny koszt na miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie miasta Nowej Soli.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało dostawę i montaż stolarki otworowej o wartości minimum 100.000 zł brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 4. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 10 SIWZ) polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dotyczącym zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i od wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowasol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. M. J. Piłsudskiego 12 67-100 Nowa Sól pok. 109.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. M. J. Piłsudskiego 12 67-100 Nowa Sól pok. 101 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19
Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn (jeden starszy, drugi młodszy) oraz dwie młode kobiety, są usmiechnięci. Nad nimi napis: narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli