Zamówienia publiczne

Zagospodarowania terenu w ramach budowy ODRAN Centrum Matematyczno-Przyrodniczego w Nowej Soli.

Data publikacji: 17 stycznia 2017


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w miejscu publicznym robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu w ramach projektu „ODRAN Centrum Matematyczno-Przyrodnicze w Nowej Soli”, obejmujących:

a) utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych, placu wejściowego, placów wokół projektowanych wiat, placów w obszarze kompleksów urządzeń edukacyjnych o łącznej powierzchni

ca. 3.880 m2

b) dostawę i montaż elementów małej architektury,

c) wykonanie oświetlenia parkowego,

d) wykonanie ogrodzenia metalowego z paneli wraz z 1 furtką wejściową i 1 bramą w strefie wejściowej oraz 1 bramą w części południowej,

e) wykonanie czterech drewnianych altan,
f) wykonanie budynku gospodarczego murowanego,

g) wykonanie budynku gospodarczego drewnianego,
h) budowę przyłącza elektrycznego oraz linii kablowej,
i) budowę przyłącza wodociągowego,
j) budowę przyłącza kanalizacyjnego,
k) wykonanie przepompowni ścieków,
l) wykonanie systemu monitoringu,
m) budowę zadaszenia nad urządzaniem „ksylofon”, dostawę i montaż parawanu drewnianego przy urządzeniu „peryskop”,
n) założenie i pielęgnację zieleni wraz z dostawą i montażem architektury ogrodowej (kratki ogrodowe), wykarczowanie pozostałych po wycince korzeni drzew kolidujących z nawierzchniami i urządzeniami.

Termin wykonania zamówienia: do 21 sierpnia 2017 r.

Termin składania ofert: do dnia 9 lutego 2017 r. do godz. 10:00.

Zamówienie realizowane w ramach projektu:  „ODRAN – Centrum Matematyczno – Przyrodnicze w Nowej Soli” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura Społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”, na podstawie Umowy nr RPLB.09.03.01-08-0016/16-00, zawartej 06/10/2016 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Nowa Sól-Miasto.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 9069 – 2017

SIWZ z załącznikami nr 3, 4, 5, 6, 7

załącznik nr 1 i 2 do SIWZ

Wyjasnienie i zmiana tresci SIWZ nr 1 z dn. 31.01.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 17079-2017

Wyjasnienie i zmiana tresci SIWZ nr 2 z dn. 2.02.2017 r.

Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 19149-2017

Wyjasnienie i zmiana tresci SIWZ nr 3 z dn. 7.02.2017 r.

zmiana tresci SIWZ nr 3 z dn. 9.02.2017

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most
plakat z napisem podatki i opłaty lokalne 2023
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa