Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu kompleksem sportowo-rekreacyjnym – budowa budynku sanitarno – socjalnego i wiaty biesiadnej z grillem na terenie Parku Krasnala przy Al. Wolności w Nowej Soli

Data publikacji: 2 czerwca 2014


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.nowasol.pl

Nowa Sól: Zagospodarowanie terenu kompleksem sportowo-rekreacyjnym – budowa budynku sanitarno – socjalnego i wiaty biesiadnej z grillem na terenie Parku Krasnala przy Al. Wolności w Nowej Soli
Numer ogłoszenia: 185732 – 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Św. Barbary 2, 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, tel. 068 3875520, faks 068 3875520.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu kompleksem sportowo-rekreacyjnym – budowa budynku sanitarno – socjalnego i wiaty biesiadnej z grillem na terenie Parku Krasnala przy Al. Wolności w Nowej Soli.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu kompleksem sportowo-rekreacyjnym – budowa budynku sanitarno – socjalnego i wiaty biesiadnej z grillem na terenie Parku Krasnala przy Al. Wolności w Nowej Soli. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) budowę niepodpiwniczonego budynku sanitarno-socjalnego, parterowego, bez poddasza użytkowego z dachem czterospadowym z dachówki karpiowki (powierzchnia dachu ok. 351m2) – powierzchnia zabudowy 57,20 m2 i kubaturze 211,00m3 (technologia murowana), zakres robót obejmuje m.in. wykonanie elewacji nowowybudowanego budynku, wykonanie tynków wewnętrznych – ok. 296,32 m2, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych – ok. 46,2m2, ułożenie glazury w pomieszczeniach wc – ok. 78,8m2, malowanie ścian wewnętrznych(ok. 296,32m2) i sufitów (ok. 46,2m2), wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz grawitacyjnej wywiewnej, b) budowę drewnianej wiaty biesiadnej o ażurowej konstrukcji wyposażonej w murowany z pełnej cegły grill, dach wielspoadowy z pełnym deskowaniem kryty papą asfaltową – powierzchnia zabudowy 187,20 m2, kubatura 860,00 m3, c) wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej dla potrzeb budynku sanitarno – socjalnego oraz wiaty biesiadnej. 3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania ujętych w dokumentacji projektowej: a) posadzek i placu wiaty z kostki betonowej czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej, w tym robót ziemnych z tym związanych, b) ogrodzenia, c) nasadzeń i zieleni, d) przyłącza kanalizacyjnego e) przyłącza wodociągowego, f) dostawy wyposażenie wiaty biesiadnej w siedziska i ławy biesiadne z drewna litego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.26.11.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu konstrukcji drewnianej pokrytej dachówką o wartości robót nie mniejszej niż 50 tyś złotych (z podatkiem VAT).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Należy wykazać dwie roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu konstrukcji drewnianej pokrytej dachówką o wartości robót nie mniejszej niż 50 tyś złotych (z podatkiem VAT);
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 4.W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu:-pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (należy złożyć oświadczenie w oryginale) oraz dokumenty zawierające informacje dotyczące:- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku: a) zmiany w zakresie świadczenia w przypadku:- rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy – wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, b)zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku:- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i od wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:- nieterminowego przekazania przez zamawiającego terenu budowy,- opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,- usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli usunięcia wad lub konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy,- zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,- gdy zamawiający poleci wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków uniemożliwiających wykonywanie robót, kolizji z sieciami infrastruktury nieprzewidzianej w dokumentacji projektowej,- niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. Warunki zmiany: – wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne,- z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego, d)zmiany wynagrodzenia w przypadku:- ustawowej zmiany stawki podatku VAT,- rezygnacji z części robót, o wartość robót, które nie zostaną wykonane, – podstawą obliczenia wartości robót stanowić będzie kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do umowy,- zlecenia wykonania robót będących następstwem usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o różnicę pomiędzy wartością tych robót a wartością robót, które nie będą wykonywane – podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy. Wykonawca przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty, e)zmiany podwykonawców, f)zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawców. 2. W przypadku, gdy dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 wymaga zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowasol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Św. Barbary 2, 67 – 100 NOWA SÓL.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2014 godzina 12:00, miejsce: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Św. Barbary 2, 67 – 100 NOWA SÓL (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

{rsfiles path=”1.Zagospodarowanie terenu Parku Krasnala MOSiR 2014″}

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa