Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla gminy Nowa Sól – Miasto

Data publikacji: 5 czerwca 2017


Zaproszenie do złożenia oferty

Usługi

Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Nowa Sól – Miasto
Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól

Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

I. Opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Gminy Nowa Sól – Miasto.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Gminy Nowa Sól- Miasto – czyli Projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2016r. poz. 778.

Przedmiotem regulacji jest ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Wprowadzenie jednolitych zasad porządkowania przestrzeni miasta oraz konsekwentne dążenie do ich realizacji ma doprowadzić do zespolenia poszczególnych fragmentów gminy i poprawy jej estetyki.

II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie Kodeksu Krajobrazowego dla Gminy Nowa Sól – Miasto w etapach:

1. Etap analiz i przygotowania założeń
– analiza dokumentów w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego
Gminy Nowa Sól – Miasto oraz obowiązujących m.p.z.p.,
– przygotowanie analiz roboczych,
– wizyty studialne w Gminie Nowa Sól – Miasto (minimum 3 wizyty),
– spotkanie z interesariuszami ( wskazane firmy lokalne) i pracownikami urzędu (minimum jedno
spotkanie),
– studium przypadków krytycznych (stare miasto, wjazdy, osie widokowe itp.),
– przygotowanie założeń i ich uzgodnienie z Zamawiającym.

2. Etap partycypacji społecznej
– przygotowanie założeń w formie graficznej i tekstowej,
– konsultacje społeczne założeń Kodeksu (jedno spotkanie z mieszkańcami przygotowane przez
Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym).

3. Etap opracowania dokumentu
– opracowanie tekstu kodeksu w formie projektu uchwały,

– opracowanie załączników graficznych na otrzymanym podkładzie (mapy z zasobu geodezyjno-
kartograficznego),
– opracowanie załącznika pn.:„ katalog mebli miejskich”, którego zakres i skala opracowania
zostanie uzgodniony z Zamawiającym,
– opracowanie załącznika pn.: „system informacji miejskiej Gminy Nowa Sól – Miasto, którego
zakres i skala opracowania zostanie uzgodniony z Zamawiającym,
– opracowanie zasad tworzenia wystaw reklamowych,
– opracowanie zasad i zakazów lokalizacji i formy ekspozycji towarów w obrębie budynków i w
pasach drogowych,
– opracowanie zasad i warunków sytuowania szyldów, określenie gabarytów i ich liczby,
– opracowanie zasad, standardów i warunków sytuowania ogrodzeń.

4. Etap procedury formalnej
– zawiadomienie o podjęciu uchwały przez Prezydenta Miasta (przygotowanie treści ogłoszenia),
– przeprowadzenie uzgodnień zewnętrznych zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– wprowadzenie zmian wynikających z uzgodnień i opinii,
– ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały (przygotowanie treści
ogłoszenia),
– przygotowanie projektów rozstrzygnięć Prezydenta Miasta,
– wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych i uwzględnionych uwag,
– przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały ( wcześniejsza prezentacja na komisji Wspólnej
Rady Miejskiej).

III. Termin wykonania zamówienia: 30 kwietnia 2018r.


IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Weryfikacja tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczas realizowane prace nad przygotowaniem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2016r. poz. 778.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat wykonał minimum jedno zadanie/usługę, przedmiotem którego było/jest postępowanie mające na celu opracowanie projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na podstawie Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2016r. poz. 778.

Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w przypadku złożenia stosownego oświadczenia lub przedstawienia dokumentu potwierdzającego udział w takich pracach wraz z zakresem realizowanych procedur.

3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówieni
Wykonawca, w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował zespołem w składzie:

Lp. Stanowisko w zespole Doświadczenie zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia
1. Architekt lub urbanista 2-letnie doświadczenie zawodowe
2. Socjolog/ Antropolog Doświadczenie w prowadzeniu partycypacji społecznej

Weryfikacja spełnienia tego warunku, dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

Przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób jak wyżej.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły „spełnia-nie spełnia”

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału określonych w postępowaniu
2) Wykaz wykonanych zadań/usług,

VI. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby
6) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami (załącznik nr 2),
b) Dokumenty wymienione w punkcie IV niniejszego zaproszenia.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert – Urząd Miejski Nowa Sól,
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12
Sekretariat Prezydenta Miasta Nowa Sól
Pok. Nr 101 ( I piętro) – do dnia
26 czrwca 2017r. do godz. 12:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Gmina Nowa Sól- Miasto
Wykonawcy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12
67- 100 Nowa Sól

„Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie Kodeksu
Krajobrazowego dla Gminy Nowa Sól – Miasto”
Nie otwierać przed dniem: 26 czerwca 2017r. do godz. 12:00

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert – Urząd Miejski Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 12
Pok. Nr 217, 218 ( II piętro)- w dniu
26 czerwca 2017r. o godz. 12:15

IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: cena 100%

X. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Iwona Kubacka – Kazieczko, e-mail: architektura@nowasol.pl, Tel. 684590332, fax. 684590358
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawnienia źródła zapytania, zamieszcza na str. Internetowej na której zostało udostępnione zaproszenie

XI . Informację o udzieleniu zamówienia:

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w
formie pisemnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Zaproszenie do złożenia ofery

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa