Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa i montaż rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji elektrycznej oraz dostawa i montaż okiennych folii rozpraszających światło dla sali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli”

Data publikacji: 18 maja 2023


Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2023 r. o godz. 11:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, w ramach projektu „Dostępna Szkoła” na podstawie umowy o powierzenie grantu 220/2021/BZP/DS – przedsięwzięcie
„DOSTĘPNA SZKOŁA – NOWA SÓL”

Załączniki:

SWZ z załącznikami

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa