Żegnamy kopciuchy 2024

Gmina Nowa Sól – Miasto zaprasza do udziału w Miejskim Programie Wymiany Pieców pod nazwą „Żegnamy kopciuchy”

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 do 28 lutego 2024r. Wnioski będą przyjmowane w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 12, lub elektronicznie na skrzynkę podawczą urzędu opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. O zakwalifikowaniu się do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (wnioski złożone przed terminem naboru oraz po terminie naboru nie będą rozpatrywane).

Cel programu
Celem programu, który będzie realizowany także w latach następnych, jest wymiana starego pieca na paliwo stałe, tzw. „kopciucha” na inne ekologiczne źródła ogrzewania tj.: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła, a także kotły na paliwo stałe lub na biomasę spełniające wymogi minimum klasy 5 oraz wymogi dotyczące ekoprojektu lub też podłączenie się do sieci ciepłowniczej z jednoczesną likwidacją wszystkich pieców opalanych paliwem stałym.

Kto może dostać dotację?
O dotację z miejskiego programu ubiegać się może osoba fizyczna bądź wspólnota mieszkaniowa, posiadająca tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Nowa sól.

Jaka jest wysokość dotacji?
Wysokość dotacji może wynieść do 6 tysięcy zł w przypadku osób fizycznych i najemców nieruchomości komunalnych i do 10 tysiąca zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych.

Na co można przeznaczyć dotację?
Dotację przeznaczamy na koszty poniesione za:

 • zakup nowego ekologicznego źródła ogrzewania (urządzenia grzewczego tj. kotła, pieca)
 • lub koszty przystosowanie pomieszczenia pod zabudowę węzła cieplnego zasilanego z sieci ciepłowniczej

Pamiętaj!

 • O dotację możesz ubiegać się tylko jeden raz w całym okresie obowiązywania programu.
 • Dotacja nie dotyczy domów w budowie i budynków wykorzystywanych tymczasowo (np. domki letniskowe).
 • Dotacja dotyczy zadań planowanych do realizacji w danym roku budżetowym, wykonanych po podpisaniu umowy, ale nie później niż do 15 października danego roku.
 • Nie likwiduj pieca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
 • Wymianę pieca możesz zacząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
 • Jeżeli podpisałeś umowę na dofinansowanie, to do 15 października danego roku musisz poinformować urząd o realizacji zadania. Do tej informacji należy dołączyć kopię faktury na zakup nowego źródła ciepła, dowód uiszczenia opłat za wystawione faktury i inne niezbędne załączniki.
 • Faktura na zakup nowego źródła ciepła musi być wystawiona na Dotowanego, z którym gmina ma podpisaną umowę o przyznaniu dotacji.
 • Przed przekazaniem dotacji odwiedzą Ciebie kontrolerzy, którzy sprawdzą, czy w mieszkaniu (domu) zostało właściwie zamontowane nowe źródło ciepła.
 • Inwestycja musi być zgodna ze wszystkimi wymogami prawa budowlanego.

DOTACJE będą przyznawane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym!

Masz pytania dotyczące programu?
Na pytania odpowie Pełnomocnik Prezydenta ds. Wymiany Źródeł Ogrzewania pod numerem telefonu 68 452 60 00 lub 68 452 60 87 lub drogą mailową: ekologia@nowasol.pl

Załączniki do pobrania:

Instrukcja jak wymienić piec

Klauzula informacyjna

Oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody

Pełnomocnictwo

Wniosek o udzielenie dotacji

Wniosek o wypłatę dotacji celowej

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa