Gmina Nowa Sól – Miasto realizuje dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat z publicznych przedszkoli w Nowej Soli”. Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 4-6 lat uczęszczających do publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023, także do dzieci z różnymi deficytami edukacyjnymi, w tym do uczniów z niepełnosprawnościami oraz do nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Projekt ma na celu kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dzięki wprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych kodowania z elementami programowania, ekonomii, j. angielskiego, matematyczno – przyrodniczych z elementami ekologii oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli
w zakresie szkoleń matematyczno – przyrodniczych, zastosowania TIK, kodowania i programowania oraz j. angielskiego. Projekt jest skierowany do wszystkich 9 placówek przedszkolnych, w tym do 2 placówek z oddziałami integracyjnymi. Działania projektowe obejmą 487 dzieci i 42 nauczycieli.
Poprzez w/w działania projektowe dzieci poszerzą swoją wiedzę, co w efekcie rozwinie logiczne myślenie i poprawi wyniki w nauce.

Projekt realizowany jest od 01.09.2022r. do 23.06.2023r.