w górnej części po lewej wysunięta dłoń w stronę dziewczynki ze spuszczoną głową i zakrytą twarzą, na dole napis 23 lutego międzynarodowy dzień pomocy potrzebującym, w prawym dolnym rogu logo Na społecznej fali

Święto to przypomina o tym, że należy pomagać i nie bać się samemu prosić o wsparcie, gdy zajdzie taka potrzeba. Wśród mieszkańców Nowej Soli są osoby potrzebujące pomocy, ale są również te, które są gotowe takiej pomoc udzielić. Są instytucje w tym podmioty społeczne, których celem działania i misją jest pomaganie.

Jedną z takich instytucji jest Punkt Konsultacyjny mieszczący się w Nowej Soli przy ul. Jaracza 1, który prowadzi:

– konsultacje socjalne i rodzinne,

– porady prawne,

– mediacje rodzinne,

– konsultacje psychologiczne dla rodziców,

– konsultacje w zakresie nadużywania mediów i urządzeń cyfrowych,

– konsultacje terapeuty uzależnień,

– konsultacje psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie,

– zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży.

W 2020 roku do Punktu w sprawie wsparcia zgłosiło się 100 osób. W Punkcie udzielono 61 porad psychologicznych, 60 porad prawnych, 51 porad socjalnych, 21 porad rodzinnych oraz 41 porad z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Objęto pomocą 36 osób dotkniętych przemocą w rodzinie z czego 28 kobiet i 8 mężczyzn.

W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli objął różnymi formami pomocy społecznej 1242 nowosolan z 894 rodzin. Wydano 3276 decyzji w sprawach świadczeń pomocy społecznej. Powodami udzielonego wsparcia były min. bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, bezdomność, sieroctwo, ciężka lub długotrwała choroba czy przemoc w rodzinie. Osoby zgłaszające się do MOPS mogą liczyć na wsparcie w postaci zasiłków stałych, celowych, okresowych, dożywiania, pomocy rzeczowej, świadczenia usług opiekuńczych. Ośrodek realizuje również świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe. MOPS opiera swoją działalność na pracy socjalnej, która jako forma wsparcia mieszkańców ma na celu przeciwdziałanie skutkom pojawiających się zagrożeń związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem rodziny lub jej członków. W 2020 r. wyłączną pracą socjalną zostało objętych 75rodzin.

Lokalne organizacje pozarządowe również udzielają wsparcia osobom potrzebującym. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta prowadzi miejską noclegownię zapewniającą miejsca dla 34 osóbi jadłodajnię wydającą dziennie około 90 gorących posiłków, a także wspiera osoby bezdomne poprzez organizację prac i działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Polski Czerwony Krzyż prowadzi świetlicę opiekuńczo-wychowaczą „Perełki” funkcjonującą przy ul. Parafialnej 4, z której korzystają młodzi nowosolanieoraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i magazyn żywności, który zaopatruje uprawnionych mieszkańców w żywność trwałą. W 2020 r. 1365 mieszkańców Nowej Soli pobrało żywność w ilości 4 970 paczek.

Pomoc na rzecz mieszkańców Nowej Soli świadczy również Stowarzyszenie Nowosolska Paczka, którego sztandarowy projekt obejmuje wsparciem osoby poszkodowane zdarzeniami losowymi w postaci przekazywania darów rzeczowych np. mebli, sprzętu AGD. W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 25 rodzin. Stowarzyszenie organizuje również wiele akcji charytatywnych, wspiera seniorów, prowadzi działalność na zasadzie wolontariatu.

W mieście funkcjonują również inne podmioty w tym stowarzyszenia i fundacje, które zaspokajają wiele potrzeb lokalnej społeczności zarówno w zakresie socjalnym jak i zdrowotnym czy kulturalnym. Oferują one szeroki wachlarz wsparcia i pomocy i zaspokajają potrzeby nowosolan.

Nowosolanie chętnie angażuję się w akcje pomocowe np. zbierania żywności czy ubrań dla potrzebujących oraz działają w ramach wolontariatu. Zachęcamy więc wszystkich do wzajemnej życzliwości i otwartości na potrzeby innych, szczególnie w tym trudnym okresie związanym z pandemią.

w górnej części po lewej wysunięta dłoń w stronę dziewczynki ze spuszczoną głową i zakrytą twarzą, na dole napis 23 lutego międzynarodowy dzień pomocy potrzebującym, w prawym dolnym rogu logo Na społecznej fali