Po cyklu trzech szkoleń z zakresu konsultacji społecznych nadszedł ten moment, kiedy pracę rozpoczyna  grupa robocza do spraw konsultacji społecznych.

 Serce grupy roboczej do spraw konsultacji społecznych, która w najbliższych miesiącach zajmie się przygotowaniem i przeprowadzeniem sześciu procesów konsultacyjnych stanowią osoby biorące udział w szkoleniach z zakresu konsultacji społecznych.

Grupa będzie ukierunkowywała kluczowe działania realizowane w projekcie „Nowa Sól na społecznej fali”, który jest wdrażany przez Fundacja na rzecz Collegium Polonicum we współpracy z Gminą Nowa Sól – Miasto.

Planowane procesy konsultacyjne do przeprowadzenia to m.in. konsultacje statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej, wypracowanie wspólnie z mieszkańcami Programu Aktywności Społecznej oraz wypracowanie wieloletniego programu współpracy miasta Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi.

Grupa będzie spotykała się regularnie – zaplanowano ok. 16 spotkań. Będzie pracowała warsztatowo z asystentem merytorycznym nad harmonogramem konsultacji, będzie decydowała o tematach, narzędziach i sposobach przeprowadzenia konsultacji. Będzie również prowadziła autoewaluację konsultacji, w myśl zasady progresywności.

Przed nami złożone zadanie wymagające pracy na wielu płaszczyznach, ale spodziewamy się efektów w postaci wypracowanych i wdrożonych procedur.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty