Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Zakres podstawowych zadań:

Sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:posiadanie obywatelstwa polskiego,

pełna zdolność do czynności prawnych,

korzystanie z pełni praw publicznych,

stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

nieposzlakowana opinia,

wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych,      korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów         w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, II piętro, pokój nr 56 lub wysłanie dokumentów pocztą.

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego oraz wynagrodzenia dla opiekuna prawnego udziela osobom zainteresowanym MOPS w Nowej Soli, ul. Staszica 1D, codziennie w godz. 9.00 – 15.00, pokój nr 31  lub pod telefonem 68 50 66 305.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi prawnemu, za sprawowanie opieki na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt 5, lit. j  ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gmin a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (tj. Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone, obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika również z art. 149 § 3, art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.