Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację w 2022r. zadania publicznego pt.

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób doświadczających przemocy i ich rodzin”- Fundacja na Rzecz Rodziny i Rozwoju Osobistego w Konradowie.

Fundacja na Rzecz Rodziny i Rozwoju Osobistego w Konradowie, złożyła w dniu 2.09.2022r., w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego pt. „Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób doświadczających przemocy i ich rodzin” realizowanej dla mieszkańców miasta Nowa Sól.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ust. 3 w/w ustawy oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13.09.2022r. w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12, ustnie do protokołu w Wydziale Spraw Społecznych – pok 118 lub drogą elektroniczną na adres: profilaktyka@nowasol.pl

Prezydent Miasta

Nowa Sól

Oferta: