plakat z hasłem pomoc społeczna promocja i ochrona zdrowia, na środku serce

na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA (prowadzenie noclegowni).

Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożoną ofertą oraz oceną Komisji Konkursowej na posiedzeniu Kolegium w dniu 28 grudnia 2022 r. przyznał dotację następującemu podmiotowi:

POMOC SPOŁECZNA ORAZ PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
Lp.Nazwa podmiotu (zadanie)Dotacja przyznana 2023 r.
1Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie, ul. Topolowa 4, Nowa Sól, KRS 0000675115: Prowadzenie noclegowni zapewniającej 34 miejsca dla osób bezdomnych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w lokalu wskazanym przez Gminę.
548 856, 60 zł