Komunikacja

Ulgi w komunikacji miejskiej

Ulgi w komunikacji miejskiej
Uprawnieni do korzystanie z przewozów bezpłatnych:
a) posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkowie parlamentów Państw Członkowskich Unii Europejskiej – na podstawie legitymacji,
b) inwalidzi wojenni i wojskowi, których inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie – na podstawie książki inwalidy wojennego lub wojskowego lub legitymacji rencisty – emeryta wojskowego z adnotacją, że inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową,
c) emeryci i renciści przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, którzy nabyli uprawnienia do ulgi od dnia 27 listopada 1995r. zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy z 1974 r. – na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez Urząd Miejski Nowa Sól,
d) umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej do stopnia podoficera włącznie za okazaniem książeczki wojskowej, umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej na podstawie legitymacji służbowej oraz psy służb mundurowych – podczas pełnienia obowiązków służbowych,
e) osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) i wskazany przez nich przewodnik – na podstawie orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wraz z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
f) dzieci oraz uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczający do przedszkoli lub szkół podstawowych na trasie od miejsca zamieszkania do przedszkola lub szkoły wraz z jedną osobą opiekującą się dzieckiem lub uczniem w czasie przejazdu – na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji wydanej przez właściwy miejscowo zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z legitymacją przedszkolną lub szkolną,
g) ociemniali (osoby posiadające niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku oznaczoną kodem 04-O) i niewidomi wraz z jedną osobą towarzyszącą lub psem przewodnikiem – na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania i Stopniu Niepełnosprawności stwierdzającej stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku, określony kodem 04-O, w przypadku przewodników wskazanie przez ociemniałego,
h) cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z przewodnikiem – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wystawionej przez organ rentowy, w przypadku przewodników wskazanie przez niewidomego,
i) dzieci do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia – na podstawie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka,
j) osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i umożliwiającego stwierdzenie wieku,
k) osoby będące członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę,
l) osoby będące członkami Związku Sybiraków urodzone przed 1953r. i posiadające uprawnienia kombatanckie – na podstawie legitymacji Związku Sybiraków wraz z zaświadczeniem o uprawnieniach kombatanta wydanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
m) uczniowie szkół podstawowych mieszkający i uczący się na obszarze podmiejskiej strefy biletowej A lub podmiejskiej strefy biletowej B lub podmiejskiej strefy biletowej C – na podstawie legitymacji szkolnej i okresowego biletu wolnej jazdy,
n) uczniowie szkół podstawowych mieszkający na obszarze podmiejskiej strefy biletowej A lub podmiejskiej strefy biletowej B lub podmiejskiej strefy biletowej C i uczący się na obszarze miejskiej strefy biletowej lub podmiejskiej strefy biletowej A lub podmiejskiej strefy biletowej B lub podmiejskiej strefy biletowej C – na podstawie legitymacji szkolnej i okresowego biletu wolnej jazdy;
o) kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane – na podstawie legitymacji kombatanckiej lub działacza opozycji antykomunistycznej wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
p) Honorowi Dawcy Krwi w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1749 ze zm.) – na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, według wzoru określonego przez właściwego ministra do spraw zdrowia
Uprawnieni do korzystanie z przewozów ulgowych:
a) uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studenci szkół wyższych – na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej,
b) dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności – na podstawie legitymacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania i Stopniu Niepełnosprawności,
c) emeryci i renciści – na podstawie dokumentu tożsamości i legitymacji emeryta lub rencisty z odpowiednim symbolem świadczenia („E” – emeryci, „I” – renciści)

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa