Na zdjęciu znajduje się biała kartka w kratkę, pióro bez nakrętki, kawałek linijki i zqarys kalkulatora.

Prezydent Miasta Nowa Sól realizując zadania publiczne współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 w/w ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
Jedną z podstawowych form współpracy jest zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych (art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy), które może odbywać się w dwóch formach, tj. powierzenia (pełne finansowanie realizacji zadania) oraz wspierania (dofinansowanie realizacji zadania).

Każdorazowo chcąc zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym organ ogłasza otwarty konkurs ofert zamieszczając informację na:
• tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
• stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli – https://nowasol.pl/ngo/otwarte-konkursy/
• oraz dodatkowo w generatorze eNGO (https://nowasol.engo.org.pl)

Ogłoszenie zawiera wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty min. rodzaj zadania, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, terminy składania ofert.

UWAGA: od 2021 roku składanie ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert odbywa się już tylko z zastosowaniem formy elektronicznej poprzez system eNGO oraz formy papierowej. Oferty/sprawozdania, które nie zostały wypełnione w generatorze i nie będą miały nadanego specjalnego numeru (sumy kontrolnej) będą odrzucane z powodów formalnych.

Oferta konkurs ofert

Sprawozdanie konkurs ofert