Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w ramach tzw. „małych grantów”.
Istotne jest, że w omawianym trybie, ofertę na realizację zadania publicznego przedstawia sama organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy.

W ramach procedury „małych grantów” muszą być spełnione następujące warunki:

  • zadanie musi mieć charakter lokalny lub regionalny,
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł,
  • zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej w trybie „małych grantów” nie może przekroczyć 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Wnioski w ramach trybu pozakonkursowego można składać przez cały rok, a o przyznaniu środków decyduje każdorazowo Prezydent Miasta Nowa Sól biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Oferta złożona przez organizację pozarządową, w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia jest umieszczana na:
• tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli,
• stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
• stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli – https://nowasol.pl/ngo/male-dotacje

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

UWAGA: od 2021 roku składanie ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych w ramach procedury „małych grantów” odbywa się już tylko z zastosowaniem formy elektronicznej poprzez system eNGO oraz formy papierowej. Oferty/sprawozdania, które nie zostały wypełnione w generatorze i nie będą miały nadanego specjalnego numeru (sumy kontrolnej) będą odrzucane z powodów formalnych.