do oferty na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn.

Upamiętnienie 40. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego.

Nowosolskie Stowarzyszenie Nasza Polska 2015 z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Piłsudskiego 59/4 (nr KRS 0000599929) złożyło dnia 29.11.2021 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego pn. Upamiętnienie 40. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust. 3 w/w ustawy, oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl w zkładce NGO – Małe dotacje.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 07.12.2021r. w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12, ustnie do protokołu w Wydziale Spraw Społecznych – pok 109 lub drogą elektroniczną na adres pozytekpubliczny@nowasol.pl

Załącznik:

– oferta z dnia 29.11.2021 r. złożona przez Nowosolskie Stowarzyszenie Nasza Polska 2015 pt. Upamiętnienie 40 Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego (RKP-35106/21)

male-granty-NS-Nasza-Polska-2015