Na obrazku widnieje męska dłoń trzymająca długopis. Dłoń leży na otwartym notesie.

I. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2021 r.

II. Podstawa prawna konsultacji:

– art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

– uchwała Nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2010 r., nr 101, poz. 1480)

III. Cel konsultacji: umożliwienie organizacjom pozarządowym i pozostałym podmiotom społecznym, uczestnictwa w sprawach ważnych dla Gminy, a także stworzenie miejsca do dialogu społecznego oraz wymiany informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowanych aktów prawa miejscowego.

IV. Adresaci i uczestnicy konsultacji: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

V. Termin konsultacji: od 23.10 2020 r. do 06.11.2020 r.

VI. Metody i formy konsultacji:

– konsultacje pisemne – opinie do uchwały można było składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli,

– drogą elektroniczną na adres pozytekpubliczny@nowasol.pl

VII. Omówienie przebiegu konsultacji:

Informacja o poddaniu pod konsultacje projektu uchwały ukazała się na stronie internetowej urzędu – www.nowasol.pl w zakładce NGO – Konsultacje z NGO i stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka – Projekty uchwał oraz tablicy ogłoszeń w dniu 22.10.2020 r. Tekst uchwały został zamieszczony na stronie BIP urzędu w zakładce Prawo lokalne – Projekty uchwał, na stronie miasta w zakładce NGO – Konsultacje z NGO oraz dostępny był w siedzibie urzędu. Organizacje oraz podmioty, o których mowa powyżej mogły składać opinie i uwagi co do projektu uchwały w terminie 14 dni od dnia ukazania się projektu aktu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultacji.

VIII. Przedstawienie wszystkich uwag i opinii zgłoszonych podczas konsultacji: do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag i opinii.

IX. Opracowanie zawierające najczęściej pojawiające się uwagi i opinie: brak

X. Wnioski, sugestie lub propozycje zmian w konsultowanym projekcie aktu prawa miejscowego: brak

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostało przedłożone Prezydentowi Miasta Nowa Sól na posiedzeniu Kolegium w dniu 10.11.2020 r.