Projekty unijne

Budowa drogi łączącej węzeł Nowa Sól w ciągu drogi krajowej S3 z K- S SSE Podstrefa Nowa Sól – I etap od węzła Nowa Sól do Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli.

Data publikacji: 8 grudnia 2010


LRPO

 

 

 

Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu,

Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie,

Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 23 – Drogi regionalne/lokalne

Lokalizacja inwestycji:

– projekt objęty niniejszym wnioskiem jest realizowany na terenie: województwa lubuskiego, powiatu nowosolskiego, gmin: Nowa Sól i Nowa Sól – Miasto;

– planowana inwestycja rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego (droga gminna nr 102346F) z drogą wojewódzką nr 297 (relacji Nowa Sól – Kożuchów) i drogą do miejscowości Lubieszów (droga powiatowa nr 1052F relacji Lubieszów – Studzieniec), a kończy się na projektowanym skrzyżowaniu z ul. Chałubińskiego;

– planowana droga gminna przebiega częściowo w granicach miasta Nowa Sól i częściowo po terenie gminy ościennej Nowa Sól (wiejska), leżącym wzdłuż granicy miasta Nowa Sól, w jego zachodnio- północnej części i przebiega równolegle do drogi krajowej nr 3 Szczecin – Jelenia Góra ok. 600 m na wschód od tej drogi.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

– wykonanie odcinka drogi w ciągu głównym o długości 1421,50 mb od projektowanego węzła „Nowa Sól” w ciągu drogi krajowej S3 do Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego przy ul. Chałubińskiego;

– budowę drogi klasy „Z”;

– kategoria ruchu KR 3, o dopuszczalnym nacisku 115 kN/ oś;

– budowę 2 skrzyżowań typu rondo, z wyspami nieprzejezdnymi;

– przebudowę wlotów istniejących dróg i ulic włączonych do nowo projektowanych rond,

– budowę odcinka ul. Armii Krajowej o nowym przebiegu;

– budowę skrzyżowania z ul. Armii Krajowej;

– budowę skrzyżowania z ul. Chałubińskiego;

– budowę 5- ciu zatok autobusowych;

– budowę miejsc dostępu do drogi;

– budowę mostu przez rzekę Czarna Struga;

– budowę chodników i ciągów pieszo- rowerowych;

– budowę odcinków kanalizacji deszczowej w pasie drogowym poza jezdnią;

– budowę oświetlenia drogi i ciągów pieszorowerowych;

Cele projektu

– bezpośrednie połączenia drogi krajowej S3 z obszarem K– SSSE w północnej części oraz dogodne skomunikowania go z projektowanym obszarem aktywności gospodarczej w części południowej Nowej Soli, z pominięciem ulic centrum;

– stworzenie pierwszego etapu drogi łączącej

węzeł Nowa Sól w ciągu drogi krajowej S3 z K– SSSE – Podstrefa Nowa Sól;

– docelowo projekt ma prowadzić do powstania zachodniej obwodnicy miejskiej Nowej Soli tworzącej spójną sieć drogową z siecią dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych;

– stworzenie alternatywnego połączenia Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego z siecią dróg publicznych;

– wyprowadzenie ruchu samochodowego z centrum nowej soli i jej największych dwóch osiedli xxx- lecia prl i konstytucji 3- maja na obrzeża miasta;

– stworzenia najkrótszego, najszybszego, bezpiecznego połączenia z Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym przy ul. Chałubińskiego oraz

przyszłą Komendą Powiatową Policji, która będzie zlokalizowana przy projektowanej drodze.

Harmonogram realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – 14-08-2008

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – 05-11-2010

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu – 28-11-2010

{rsfiles path=”promocja_s3_Ietap”}

{rsmediagallery tags=”S3-1″}

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa