Projekty unijne

Centrum Matematyczno-Przyrodnicze w Nowej Soli

Data publikacji: 25 września 2017


logotyp

TYTUŁ PROJEKTU: ODRA N – Centrum Matematyczno-Przyrodnicze w Nowej Soli

Program Operacyjny
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Oś priorytetowa
09 Oś 9. Infrastruktura społeczna.
Działanie
03 Działanie 9.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej
Poddziałanie
01 – Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty
realizowane poza formułą ZIT

PARTNERZY PROJEKTU:
Gmina Nowa Sól – Miasto – Lider projektu
Gmina Kolsko
Gmina Kożuchów
Gmina Otyń
Gmina Siedlisko
Gmina Nowa Sól – Gmina Wiejska

Projekt przewiduje budowę „ODRA N – Centrum Matematyczno – Przyrodniczego w Nowej Soli”.
Obiekt zostanie zlokalizowany na otwartej przestrzeni i obejmie strefy tematyczne,
odpowiadające poszczególnym działom nauki. Do poszczególnych stref trafi 45 urządzeń specjalistycznych, które zobrazują i wytłumaczą osobom zwiedzającym określone prawidła rządzące światem przyrody (zakres fizyki, geografii, biologii, informatyki). Wszystkie dostosowane są zarówno do samodzielnego korzystania, przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, jak i do pracy za ich pomocą pod kierunkiem nauczyciela.

CELE PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest poprawa dostępu uczniów i uczennic szkół z Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego do nowoczesnej infrastruktury
oświatowej popularyzującej nauki matematyczne i przyrodnicze i umożliwiającej zdobycie wiedzy poza tradycyjnym systemem szkolnictwa.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Wzrost atrakcyjności procesu dydaktycznego w zakresie nauk ścisłych,
2. Zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury oświatowej
3. Rozwój darmowej oferty zajęć dodatkowych z zakresu nauk ścisłych opartych o wykorzystanie metody eksperymentu i nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

LOKALIZACJA PROJEKTU: Miasto Nowa Sól, Powiat Nowosolski, Województwo Lubuskie.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:
• Studium wykonalności
• Dokumentacja techniczna
• Zagospodarowanie terenu
• Urządzenia interaktywne i edukacyjne
• Zakup urządzeń informatycznych
• Nadzór inwestorski
• Promocja projektu.

Podmiotem docelowo zarządzającym Centrum będzie jednostka podległa Beneficjentowi – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Soli.

OKRES REALIZACJI: IV kw. 2015 – IV kw. 2017

Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2015-12-30
Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu 2016-09-01
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu 2017-10-30
Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu 2017-10-30

ZAKRES FINANSOWY
Wydatki ogółem (PLN) 3 937 722,00
Dofinansowanie (PLN) 2 693 565,00

Fot. Jerzy Malicki

{gallery}park_fizyki{/gallery}

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa