Projekty unijne

Info – mat za pan brat w Nowej Soli

Data publikacji: 7 grudnia 2010


Info – mat za pan brat w Nowej Soli – kompleksowy program dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

LOGA-UE

 

 

 

INFORMACJA O REKRUTACJI

Gmina Nowa Sól-Miasto, jako beneficjent projektu rozpoczęła realizację przedsięwzięcia pt „ Info-mat za pan brat w Nowej Soli-kompleksowy program dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych w Nowej Soli do dnia 9 października br. trwać będzie proces rekrutacji przyszłych uczestników projektu. Decyzję o grupie docelowej podejmie specjalnie wytypowana Komisja Rekrutacyjna w składzie: pedagog szkolny, wychowawcy oraz nauczyciele matematyki i informatyki.

Dodatkowe informacje pod telefonem: SP nr 1-068 387 54 04, SP nr 5-068 387 44 51

INFORMACJA O PROJEKCIE

Gmina Nowa Sól-Miasto, jako beneficjent projektu rozpoczęła z dniem 23 września br realizację przedsięwzięcia pt „ Info-mat za pan brat w Nowej Soli-kompleksowy program dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z informatyki i matematyki, celem wyrównania dysproporcji w procesie nauczania dzieci o utrudnionym dostępie do edukacji.

L.P Zadania inwestycyjne Wartość inwestycji % dofinansowania Okres realizacji Program unijny
1. „ Info-mat za pan brat w Nowej Soli-kompleksowy program dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” 490 860,00 zł 100 % 2009-2010 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, -priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, -działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, – poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

O projekcie:

W ramach projektu zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z informatyki i matematyki, celem wyrównania dysproporcji w procesie nauczania dzieci o utrudnionym dostępie do edukacji. Głównym celem projektu jest zapewnienie równości szans edukacyjnych uczniów, zwłaszcza uczniów pochodzących z terenów miejsko -wiejskich, uczniów pochodzenia romskiego i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wszechstronne wspieranie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnianiem nauk matematycznych i informatycznych. Dzięki realizacji projektu zwiększymy wachlarz zajęć pozalekcyjnych z matematyki i informatyki oraz stworzymy kompleksową ofertę dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, która rozwiąże problem istniejących dysproporcji edukacyjnych w szkołach.

Cele szczegółowe to:

-wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,

-poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu,

-rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,

-rozwijanie oraz pogłębianie wiedzy w wybranych dziedzinach nauki,

-wzbogacanie oraz doskonalenie umiejętności i przyszłych kwalifikacji zawodowych,

-rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności stosowania nowoczesnych technik

informacyjnych oraz zamiłowania do matematyki poprzez stosowanie jej w życiu codziennym,

-stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów,

-pobudzenie do podejmowania wyzwań, umacnianie wiary we własne siły, możliwości, umiejętności i zainteresowania uczniów,

-wzmacnianie aspiracji życiowych uczniów,

-wyrównywanie deficytów funkcji percepcyjno-motorycznych.

Grupa docelowa:

Projekt będzie skierowany głównie do gr. uczniów ze szkół podstawowych, prowadzących kształcenie ogólne oraz ze szkół gimnazjalnych, zamieszkujących w Nowej Soli i na terenach miejsko – wiejskich, uczniów pochodzenia romskiego oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy nie radzą sobie z nauką szkolną.

Działania:

Realizację projektu rozpoczęliśmy 23 września br. a całość przedsięwzięcia zakończymy w czerwcu 2010r. W ciągu ok. 10m-cy przeprowadzimy dwa cykle tematyczne w formie seminarium zimowego i letniego, w dwóch modułach nauczania: matematycznym i informatycznym. Zajęcia odbywać się będą w szkole po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych, pod czujnym okiem specjalistów i nauczycieli z każdej dziedziny.

W ramach projektu przewidujemy następujące działania:

1.Rekrutacja

Proces rekrutacji zaczniemy od przeprowadzenia przez wychowawców klas ankiet w szkołach. Dobór uczestników na etapie wstępnym weryfikować będziemy w oparciu o opinie pedagoga szkolnego. Następnie zostanie wytypowana komisja rekrutacyjna w składzie: pedagoga szkolnego, wychowawcy oraz nauczyciela z matematyki/informatyki. Przy wyborze uczestników projektu będzie brana pod uwagę równość szans płci, dzieci niepełnosprawnych, pochodzących z obszarów wiejskich i zdegradowanych obszarów miejskich oraz dzieci ze środowiska Romów.

2.Zajęcia dodatkowe z matematyki

W module matematycznym przewiduje się dwie godziny w tygodniu dla 27 grup ze szkół podstawowych i 11 grup ze szkół gimnazjalnych. Łącznie projekt w module matematycznym obejmie 456 uczniów. Zajęcia odbywać się będą przy wykorzystaniu programów komputerowych„Klik”, „Matematyka 2001″oraz ciekawych pomocy dydaktycznych: domina, figur płaskich, przestrzennych oraz tangramów. Zajęcia składać się będą z części wykładowej oraz warsztatowej. W ramach warsztatów uczniowie będą pracować metodami aktywizującymi, metodą projektu oraz będą pracować z komputerem. Duży nacisk zostanie położony na praktyczne wykorzystanie obliczeń i przekształceń.

3.Zajęcia dodatkowe z informatyki

Moduł informatyczny przewiduje dwie godziny w tygodniu dla 18 grup uczniów ze szkół podstawowych i 10 grup ze szkół gimnazjalnych. Łącznie projekt w module informatycznym obejmie 336 uczniów. Zajęcia będą prowadzone wyłącznie w ramach ćwiczeń laboratoryjnych tak, aby możliwa była indywidualna praca ucznia na stanowisku komputerowym. Dwie godz. w miesiącu zarówno w module matematycznym jak i informatycznym przeznaczone będą na zajęcia z pedagogiem szkolnym, który rozezna się w sferze percepcyjno-motorycznej uczniów, w celu właściwego ich ukierunkowania oraz pobudzenia aspiracji edukacyjnych.

4.Turniej pod hasłem „Pokaż, co potrafisz :info – mat za pan brat w Nowej Soli”

Na zakończenie projektu wybrani uczestnicy projektu zaangażowani zostaną w turnieju pod hasłem „Pokaż, co potrafisz”. W turnieju wezmą udział najbardziej pilni uczniowie(150 uczestników-moduł mat. i inf.).Uczestnicy turnieju zostaną podzielni na grupy i w formie zabawy, testów będą rywalizować ze sobą posługując się praktyczną wiedzą, jaką zdobyli w ramach projektu

5.Działania promocyjno-marketingowe

Działania promocyjne będą realizowane przez cały czas trwania projektu. W TV pokażą się krótkie spoty reklamowe promujące projekt. W ramach projektu zostanie również stworzona broszura, która będzie stanowić swoistą formę promocji przedsięwzięcia. Znajdą się w niej nie tylko informacje o projekcie, ale również dokumentacja zdjęciowa z przeprowadzonych zajęć.

6.Zarządzanie projektem

Realizacja projektu oraz jego rozliczenie będzie odbywać się pod czujnym okiem kadry zarządzającej. W oparciu o wieloletnie doświadczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne oraz solidną wiedzę do poszczególnych zadań projektowych zostaną przydzieleni specjaliści oraz finansiści, posiadający dużą praktykę w realizacji projektów z takich funduszy jak Europejski Fundusz Społeczny czy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

{rsmediagallery tags=”infomat”}

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa