Zamówienia publiczne

Opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości

Data publikacji: 28 czerwca 2018


Nowa Sól, dnia 28 czerwca 2018 roku

Nr sprawy: AR.7623.0003.2013/12

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na okoliczność postępowania zgodnie z art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych

Gmina Nowa Sól – Miasto zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie „Operatu szacunkowego:
– nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 143 (KW nr ZG1N/00059416/2)
– części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działki o nr 144/1, 144/6 i 144/3 (KW nr ZG1N/00006514/3)” na potrzeby ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego i zbyciem nieruchomości – działek o numerach: 143, 144/1, 144/6 i 144/3, położonych w Nowej Soli przy ulicy Wrocławskiej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie operatu szacunkowego dla w/w nieruchomości przez Uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego:
a) w formie papierowej w formacie A-4 – 3 egz.
b) w wersji elektronicznej na płycie CD – 1 egz.
Cel wyceny – ustalenie renty planistycznej tj. podstawy naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 100%.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.09.2018r.

4. Rzeczoznawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień w trakcie prowadzonego przez gminę postępowania w celu wydania decyzji ustalającej opłatę jw.

5. W trakcie prowadzonego przez gminę postepowania działki uległy podziałowi w celu zniesienia współwłasności.

6. Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać/złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie wg załączonego wzoru na adres: Urząd Miasta Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól
z opisem: „OFERTA – Operat szacunkowy – renta planistyczna”

Oferty należy składać do 9.07.2018r., do godz. 15:00; otwarcie ofert 10.07.2018 godz. 15:10, pokój nr 217-218.

W załączeniu:
1) Formularz ofertowy
2) Wzór umowy

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa