Zamówienia publiczne

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nowej Soli w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

Data publikacji: 25 sierpnia 2011


Nowa Sól: Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nowej Soli w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
Numer ogłoszenia: 259910 – 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowa Sól – Miasto , ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, tel. 068 4590300, faks 068 4590358.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowasol.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nowej Soli w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowej Soli znajdującego się przy ul. Szkolnej 1, działka nr 352/9, nr 352/3, obręb 3 miasta Nowa Sól., tzw. dużego placu zabaw o pow. ok 500 m², w ramach programu Radosna Szkoła. W ramach przedmiotu zamówienia należy: – wykonać projekt budowlany w sposób pozwalający na zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno – użytkowego, – wykonać roboty budowlane obejmujące; demontaż istniejących urządzeń rekreacyjnych, rozbiórkę istniejących ławek i chodników, roboty ziemne i budowlane (korytowanie, podbudowy itp.), wykonanie nawierzchni bezpiecznej, zagospodarowanie terenu zieleni (nasadzenia krzewów, trawniki), wykonanie ogrodzenia, odmalowanie istniejącej karuzeli i beczki (demontaż i ponowny montaż w przypadku zmiany lokalizacji), – dostarczyć i zamontować urządzenia placu zabaw; zestaw sprawnościowo – zabawowy – 1 szt., zestaw sprawnościowy – 1 szt., drabinka pozioma – 1 szt., ścianka wspinaczkowa – 1 szt., huśtawka wahadłowa typu bocianie gniazdo – 1 szt., zestaw do podciągania – 1 szt., bujak na sprężynie – 2 szt., ławka z oparciem – 2 szt., kosz na śmieci – 1 szt., tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw – 1 szt. – wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa rozdział III – Program funkcjonalno – użytkowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 4.000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało wykonanie placu zabaw o wartości robót nie mniejszej niż 100.000 zł, Przez wykonanie placu zabaw należy rozumieć roboty obejmujące m.in. montaż urządzeń zabawowych i wykonanie nawierzchni bezpiecznej. 10.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Opis oferowanej nawierzchni bezpiecznej oraz urządzeń placu zabaw; zestawu sprawnościowo – zabawowego, zestawu sprawnościowego, drabinki poziomej, ścianki wspinaczkowej, huśtawki wahadłowej typu bocianie gniazdo, zestawu do podciągania, bujaków na sprężynie, ławki z oparciem, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw. Opis winien zawierać informacje umożliwiające ocenę, czy oferowane nawierzchnia oraz urządzenia placu zabaw spełniają wymagania określone w programie funkcjonalno – użytkowym, w szczególności wymiary urządzeń.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium 4. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 10 SIWZ) polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dotyczącym: a) przedłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku: – nieterminowego przekazania przez zamawiającego terenu budowy, – nieterminowego odbioru robót przez zamawiającego, – zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową, – wykopalisk archeologicznych, niewypałów lub niewybuchów, – niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. Warunki zmiany: – wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne, – z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego, b) zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części zamówienia (przedmiotu umowy), które będą realizowane przy udziale podwykonawców, c) zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku: – niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenia kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowasol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nowej Soli ul. M. J. Piłsudskiego 12 67-100 Nowa Sól pok. 109.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowej Soli ul. M. J. Piłsudskiego 12 67-100 Nowa Sól.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa