Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa wyposażenia zajezdni autobusowej (5.1)

Data publikacji: 15 listopada 2018


Nowa Sól, dnia 14 listopada 2018 r.
INW.7013.1.14.2015/11/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia zajezdni autobusowej obejmująca pojemniki i kosze na odpadki z możliwością składania oferty częściowej

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

 Przedmiotem zamówienia jest szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kryteria wyboru oferty: Cena – 100%

Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 14:00.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli