komunikat

16 maja Gmina Nowa Sól – Miasto podpisała umowę o powierzenie grantu nr 1809/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
W podpisanej umowie gmina zobowiązała się do kupna sprzętu w terminie dziesięciu miesięcy od chwili jej zawarcia. Przekazany laptop lub komputer będzie własnością mieszkańca, który złożył wcześniej odpowiedni wniosek, na podstawie zawartej z nim umowy. Przez dwa lata od chwili przyznania, sprzęt znajdzie się jednak pod nadzorem gminy, która sprawdzi, czy wykorzystywany jest przez Beneficjentów zgodnie z przeznaczeniem założonym w programie.
Inwestycja ma służyć niwelowaniu barier cyfrowych oraz różnic między mieszkańcami dawnych terenów popegeerowskich a resztą jednostek samorządu terytorialnego, jakie do dziś zauważalne są zarówno w regionie, jak i w całej Polsce.
W ramach projektu w Gminie Nowa Sól – Miasto sfinansowany zostanie zakup sprzętu do zdalnej nauki wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem na łączną kwotę 388 295,00 zł dla 123 osób.
O postępach prac nad realizacją umowy będziemy informować na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację programu Granty PPGR przeznaczyła ponad 586 mln zł. Stosowne zmiany w Regulaminie programu zostały dokonane 11 lutego 2022 roku. Równocześnie ze zwiększeniem alokacji zmienione zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys. zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2,5 tys. zł oraz 1 tys. zł.
Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr